Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Zaproszenie do złożenia oferty na: „ Zakup wraz z dostawą artykułów mięsnych do stołówek znajdujących się przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul.Armii Krajowej 2 oraz Szkole Podstawowej nr 2 przy ul.Polnej 6 w Końskich.”

Ed. 271.1.1.2017

Końskie, 14.12.2017r.

 

ZAPROSZENIE
 DO ZŁOŻENIA OFERTY
na:
„ Zakup wraz z dostawą artykułów mięsnych do stołówek znajdujących się przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul.Armii Krajowej 2 oraz Szkole Podstawowej nr 2 przy ul.Polnej 6 w Końskich.”

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą artykułów mięsnych do stołówek znajdujących się przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul.Armii Krajowej 2 oraz Szkole Podstawowej nr 2 przy ul.Polnej 6 w Końskich. Szczegółowy przedmiot zamówienia wg.  asortymentu i planowanej ilość zakupu stanowi – załącznik nr 3.

Ofertę można przekazać pisemnie/faksem lub drogą elektroniczną do 21.12.2017r.
adres poczty elektronicznej edukacja@umkonskie.pl  Fax: (0-41) 372 29-55

 

WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Termin wykonania przedmiotowego zadania: 30.06.2018r.
2. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania, zgodnie z wartością ogólną dla poszczególnych cen wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy – CENNIK.
3. Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów mięsnych do stołówek szkolnych własnym transportem na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.)
5. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 2).

Załączniki:

zalaczniki_artykuly_miesne_2017.zip [62.19 KB]