Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na: Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej (dokumentacja i wykonanie) – fundusz sołecki sołectwa Stary Sokołów”.


ZP. 271.2.9.2018.EP                                                                            Końskie,12.01.2018r.

 

 

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

na:

 

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej (dokumentacja i wykonanie) – fundusz sołecki sołectwa Stary Sokołów”.

 

Przedmiot zamówienia:

wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w urządzenia małej architektury (urządzenia siłowni zewnętrznej), służące codziennej rekreacji mieszkańców na działce nr 465 w Starym Sokołowie (obręb 0043 Stary Sokołów jednostka ewidencyjna 260503_5 Końskie – obszar wiejski) oraz uzyskanie na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Prawo budowlane zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym., w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej (dokumentacja i wykonanie) – fundusz sołecki sołectwa Stary Sokołów”.

W ramach zamówienia projektant wykona m.in.:

1. uzyska mapę do celów projektowych,

 1. zaprojektuje urządzenia siłowni plenerowej, w uzgodnieniu z Zamawiającym,

 2. opracuje kosztorysy i przedmiary robót,

 3. opracuje STWiOR,

 4. uzyska (wszystkie niezbędne uzgodnienia, opinie, zgłoszenia, decyzje, zezwolenia) i przekaże Zamawiającemu, w tym:

Każdy Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na miejscu planowanej budowy, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi niezbędne do realizacji projektu własnym kosztem i staraniem.

 

Ofertę można przekazać pisemnie/ faksem lub drogą elektroniczną do17.01.2018r.
adres poczty elektronicznej przetargi@umkonskie.plFax: (0-41) 372 29-55

 

WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

 1. Pożądany termin wykonania przedmiotowego zadania: zadanie- 100 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

 2. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania(w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT).

 

 1. Kryteria wyboru oceny ofert:

- Cena oferty brutto – znaczenie 80 %

-Termin realizacji zamówienia – znaczenie 20 %

Kryterium „cena oferty brutto” będzie rozpatrywana na podstawie ogólnej ceny brutto na poszczególne zadania podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. W kryterium zostanie zastosowany następujący wzór:

 

Oferowana cena minimalna brutto

C = ──────────────────── x 100 x 80%

Cena badanej oferty brutto

 

 

Kryterium „termin wykonania zamówienia” będzie rozpatrywany na podstawie terminu podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. W kryterium zostanie zastosowany
następujący wzór:

 

 

 

W kryterium zostanie zastosowany następujący wzór:

 

 

 

Najkrótszy oferowany termin wykonania zamówienia

T = ────────────────────────── x 100x20%

Termin wykonania zamówienia w badanej ofercie

 

Zamawiający wybierze Wykonawcę który uzyskał największą liczbę punktów w kryteriach
o których mowa powyżej j(punkty z kryteriów zostaną zsumowane).

 1. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy
  (załącznik nr 2).

 2. Wykonawca winien dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej. Wykonawca winien załączyć do oferty wykaz osób ( załącznik nr 3).

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 2. Projekt umowy

 3. Wykaz osób

 

 

 

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

 

 

OFERTA CENOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej (dokumentacja i wykonanie) – fundusz sołecki sołectwa Stary Sokołów”.STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA KOŃSKIE

26-200 KOŃSKIE, ul. PARTYZANTÓW 1

 

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ

Pełna nazwa wykonawcy: ................................................................................................................................

Dokładny adres: ...............................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................

faks:............................................... e-mail:………………………………………

NIP……………… ………….… REGON……………...………………………

 

Nazwisko osoby do kontaktu …………….………………………………

Wartość netto ............................................

(słownie:...............................................................................................................................)

Podatek VAT ................. % .............................................................................

(słownie: ...............................................................................................................................)

Wartość brutto ........................................................................

(słownie: ...............................................................................................................................)

Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania w terminie: …………dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

W pełni akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

 1. Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.

 2. W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

......................dn................ .................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy

 

 

 

 

Projekt

Umowa Nr ………………

zawarta w dniu ………….2018r. w …………………….. pomiędzy:
Gminą Końskie, 26-200 Końskie ul. Partyzantów 1, NIP 658-187-28-38, REGON 291009797, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Końskie – Pana Krzysztofa Obratańskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika – Pani Beaty Lis

a

Panem/Panią ……………………….., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ………………………………………………………………………………………………….., NIP: ………………, REGON: ………………… zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą” .

W wyniku rozstrzygnięcia w dniu …….….2018 r. postępowania w drodze zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej (dokumentacja i wykonanie) – fundusz sołecki sołectwa Stary Sokołów” zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

 1. Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się opracowania kompletnej dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w urządzenia małej architektury, służące codziennej rekreacji oraz uzyskanie na podstawie art. 30 ustawy Prawo budowlane zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z:

 1. niniejszą umową;

 2. treścią i warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym;

 3. ofertą wykonawcy.

 1. Projekty należy wykonać w 3 egzemplarzach, wydrukowanych na papierze i 1 egzemplarz na płycie CD (w formatach Word/Cad).

§ 2

Strony ustalają termin rozpoczęcia robót na dzień zawarcia umowy, a termin zakończenia – ……… dni licząc od dnia podpisania umowy.

§ 3

 1. Strony ustalają wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie ……………….. zł (słownie: …………………………………………………….. złotych).

 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest stałe i nie ulegnie zmianie w okresie trwania umowy.

 3. Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

§ 4

 1. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany protokół odbioru przedmiotu umowy, po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu przedłożonego opracowania.

 2. Protokół określony w ust. 1 podpisany zostanie w terminie do 7 dni od dnia dostarczenia go Zamawiającemu.

 3. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

 4. Przy odbiorze opracowań Zamawiający nie jest obowiązany dokonać sprawdzenia ich jakości. O zauważonych wadach opracowania Zamawiający powinien powiadomić Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

§ 5

Zamawiający udostępni Wykonawcy ewentualne posiadane dane dotyczące przedmiotu planowanej inwestycji w wersji elektronicznej i papierowej (w zależności od możliwości).

§ 6

 1. Zamawiający wyznacza Grażynę Zbróg na swojego przedstawiciela upoważnionego do kontaktów z Wykonawcą, dostępną pod tel.: 41 372 32 49 wew. 141, 41 372 37 20, e-mail: gzbrog@umkonskie.pl

 2. Wykonawca wyznacza przedstawiciela upoważnionego do kontaktów z Zamawiającym w osobie: ……………….., dostępny pod tel.: …………………….. e-mail: …………..

§ 7

 1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli opracowanie stanowiące przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie.

 2. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności za wady opracowania, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonania opracowania według wskazówek Zamawiającego, które zakwestionował, uprzedził na piśmie Zamawiającego o przewidywanych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.

§ 8

Jeżeli  przedmiot umowy zostanie wykonany z wadami bądź z usterkami lub jeżeli ujawniają się one w okresie realizacji inwestycji Zamawiający ma prawo wg własnego uznania:

 1. żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie niezwłocznym, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów;

 2. na koszt Wykonawcy dokonać naprawy lub zlecić to osobie trzeciej;

 3. nie żądając usunięcia wad odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy.

§ 9

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strona jest obowiązana do zapłaty kary umownej w następujących wypadkach i wysokościach:

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

 1. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, a począwszy od 31 dnia opóźnienia 1 % za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jej dostarczenia, nie więcej niż 20 % ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto,

 2. za zwłokę w usunięciu wad – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy  dzień zwłoki, a począwszy od 31 dnia opóźnienia 1 % za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad, nie więcej niż 20 % ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto,

 3. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 20 % ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto.

§ 10

Za nieterminową płatność faktury, o których mowa w § 3, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej.

§ 11

Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania przedmiotu umowy w całości lub jego części podwykonawcy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 12

 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy:

 1. Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu przedmiotu tak dalece, że wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym jest niemożliwe,

 2. Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierzy wykonanie przedmiotu umowy lub jego części innej osobie.

 1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodów określonych w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej i odszkodowania na zasadach określonych w tej umowie.

 

§13

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, w szczególności w przypadku:

 1. naruszenia przez Wykonawcę warunków Umowy, jeżeli naruszenie to nie zostało usunięte w terminie jednego tygodnia od zawiadomienia o jego dokonaniu,

 2. zaniechania realizacji zadania inwestycyjnego przez Zamawiającego.

 3. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

 4. w razie rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy,

 5. gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

 1. W przypadku, o którym mowa w ust.1 lit. b Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia
  za prace wykonane do dnia odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy. Odstąpienie od Umowy na skutek zaniechania realizacji inwestycji przez Zamawiającego nie stanowi okoliczności, za którą ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie.

§ 14

 1. Dokumentacja projektowa, stanowiąca przedmiot Umowy chroniona jest prawem autorskim.

 2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji
  w zakresie jednokrotnego wykorzystania projektu.

 3. Zapłata za cesję praw autorskich stanowi integralną część wynagrodzenia, o którym mowa
  w § 3 ust. 1.

§ 15

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 17

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego Sąd powszechny.

§ 18

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

Wykonawca                                                                            Zamawiający

  

 

 

 

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

 

 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

 

 

Lp.

 

Osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia*

 

Opis doświadczenia , wykształcenia
, kwalifikacji zawodowych niezbędnych
do wykonania zamówienia

 

Zakres wykonywanych czynności

 

 

Informacja
o podstawie do dysponowania osobami**

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................................... .....................................................................

Miejscowość, data podpis/y osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

 

 

W przypadku, gdy wykonawca wskazuje w wykazie osoby, którymi będzie dysponował, należy przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

** należy podać podstawę do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie, np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp. Ponadto jeżeli wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.