Miasto i Gmina Końskie

Ogłoszenia o przetargach zobacz archiwum »

Zaproszenie do złożenia oferty na: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do budowy drogi gminnej łączącej drogę woj. 728 ul. Kielecką z drogą krajową nr 42 ul. Spacerową w Końskich

ZP. 271.2.211.2016.EP

Końskie 14.12.2016

 

ZAPROSZENIE
 DO ZŁOŻENIA OFERTY
na:
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do budowy drogi gminnej łączącej drogę woj. 728 ul. Kielecką z drogą krajową nr 42 ul. Spacerową w Końskich.

 

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wraz z uzyskaniem decyzji ZRID), niezbędnej do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej łączącej drogę woj. 728 ul. Kielecką do drogą krajowej nr 42 ul. Spacerową w Końskich.  Szczegóły zawiera załącznik nr 1 – przedmiot zamówienia.  

Ofertę można przekazać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną do 20.12.2016r.
adres poczty elektronicznej przetargi@umkonskie.pl Fax: (0-41) 372 29-55

 

WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Termin  wykonania przedmiotowego zadania: do dnia 31 sierpnia 2017r.
2. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 2). Wykonawca określi cenę brutto  za wykonanie przedmiotowego zadania(w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT).
3. Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.
4. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 3).
5. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy.
6. Wykonawca winien dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia projektowe bez ograniczeń  w zakresie drogowym, instalacyjnym, elektrycznym ( po jednej osobie).
7. Wykonawca w ciągu ostatnich trzech lat Wykonał usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniem decyzji ZRID na budowę przebudowę drogi, o wartości min 80 000 zł. Do oferty Wykonawca winien załączyć wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich Wykonanie.

Data wytworzenia dokumentu: 14.12.2016
Dokument wytworzony przez: Referat Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2016 11:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 487
14 grudnia 2016 11:54 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [zalaczniki_dokumentacja_lacznik_kielecka_spacerowa.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2016 11:50 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl