Miasto i Gmina Końskie

Ogłoszenia o przetargach zobacz archiwum »

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na: Zbieranie, transport i utylizacja nieczystości stałych zebranych do worków z terenów gminnych pozostających w gminnym zasobie nieruchomości nie ujętych w umowie na utrzymanie zieleni


Znak: ZP. 271.2.213.2017.EP                                                                       Końskie 18.12.2017

 

 

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

na:

Zbieranie, transport i utylizacja nieczystości stałych zebranych do worków z terenów gminnych pozostających w gminnym zasobie nieruchomości nie ujętych w umowie na utrzymanie zieleni

 

Przedmiotem zamówienia jest zbieranie, transport i przekazywanie do utylizacji w 2018 r. nieczystości stałych zebranych do około 1300 worków 120 litrowych z terenów gminnych pozostających w gminnym zasobie nieruchomości nie ujętych w umowie na utrzymanie zieleni znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Końskie.

Powyższe ilości są orientacyjne. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zebranych i przekazanych do utylizacji worków z nieczystościami stosownie do faktycznych potrzeb.

Wykonawca będzie zbierał worki z nieczystościami stałymi i przekazywał je sukcesywnie w miarę zachodzących potrzeb na własny koszt do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych przy ulicy Spacerowej 145 w Końskich.

Usługa wykonywana będzie na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Zleceniodawcę telefonicznie lub drogą e-mailową.W celu potwierdzenia wykonania usługi Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedłożenia potwierdzenia ilości faktycznie zebranych i przekazanych do utylizacji worków oraz miejsc, z których worki zostały zebrane. Miejsce realizacji umowy – teren Miasta i Gminy Końskie.

 

Ofertę można przekazać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną do 22.12.2017r.

adres poczty elektronicznej przetargi@umkonskie.plFax: (0-41) 372 -29-55.

WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Termin wykonania przedmiotowego zadania –od 02.01.2018r. do 31.12.2018r.

 2. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto (w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT ) za wykonanie przedmiotowego zadania.

 3. Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.

 4. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy.

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Projekt umowy

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

OFERTA CENOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

Zbieranie, transport i utylizacja nieczystości stałych zebranych do worków z terenów gminnych pozostających w gminnym zasobie nieruchomości nie ujętych w umowie na utrzymanie zieleni

 

STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA KOŃSKIE

26-200 KOŃSKIE, ul. PARTYZANTÓW 1

 

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ

Pełna nazwa wykonawcy: ................................................................................................................................

Dokładny adres: ...............................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................

faks:............................................... e-mail:………………………………………

NIP……………… ………….… REGON……………...………………………

 

Nazwisko osoby do kontaktu …………….………………………………

 

Oferujemy wykonanie przedmiotowego zadania w cenie:

 

Cena brutto ustalona w przetargu za worek w kwocie .......................... (słownie:……………..),

1. Deklarujemy realizację zadania w terminie - od 02.01.2018 do 31.12.2018

2. W pełni akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

3. Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.

4. W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

......................dn................                                                        .................................................

                                                                                                   (pieczęć i podpis wykonawcy)

 


 

U M O W A

zawarta w dniu..............................2018 roku pomiędzy Gminą Końskie, 26 - 200 Końskie,


ul. Partyzantów 1 NIP 658-187-28-38, REGON 291009797, zwaną dalej „Zleceniodawcą’’ reprezentowaną przez:

Krzysztofa Obratańskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

przy kontrasygnacie Skarbnika – Beaty Lis 

a

...............................................................................NIP ............... , REGON……..........zwanym w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą” reprezentowanym przez:…………………………...…………………………………………………………………………………........................... 

§ 1

1.Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na sukcesywnym zbieraniu, transporcie i utylizacji nieczystości stałych zebranych do około 1300 worków 120 litrowych z terenów gminnych pozostających w gminnym zasobie nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Końskie. Szczegółowy przedmiot zamówienia stanowi zał. nr 1 do niniejszej umowy.

2.Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zebranych i przekazanych do utylizacji worków z nieczystościami w zależności od faktycznych potrzeb.

3. Zamówienie realizowane będzie na podstawie niniejszej umowy zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 3

Termin realizacji umowy ustala się na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 4

1. Za wykonaną usługę objętą umową Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie ustalone jako iloczyn ilości zebranych i przekazanych do utylizacji worków z nieczystościami w danym miesiącu i ceny brutto ustalonej w przetargu za jeden worek w kwocie ................zł (słownie:............……………………………………………..…………………………...........),

2. Podstawą do zapłaty za wykonaną usługę będą potwierdzenia ilości i miejsc, z których zostały zebrane worki oraz wystawiona faktura po upływie każdego miesiąca, płatna przelewem na konto Zleceniobiorcy w terminie 30 dni od jej przedłożenia Zleceniodawcy.

3. Za nieterminowe płatności wynagrodzenia Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy odsetki
w wysokości ustawowej.§ 5

1. Nadzór nad realizacją umowy z ramienia Zleceniodawcy będzie sprawował koordynator Michał Łyczek – dostępny pod nr tel. (41) 372 – 32 – 349, wew.207.

2. Nadzór z ramienia Zleceniobiorcy nad przebiegiem prac przewidzianych niniejszą umową sprawował będzie ...............…………..........dostępny pod nr tel. ...............………....................§ 6

1. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłacenia Zleceniobiorcy kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 1.000 zł.

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapłacenia Zleceniodawcy kary umownej:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zleceniobiorca 
w wysokości 1000 zł ,

b) za opóźnienie w wykonaniu usługi – wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia
w wykonaniu zadania zgodnie ze zleceniem Koordynatora, lecz nie więcej niż 1.000 zł.

3. Zleceniodawca potrąci kary umowne, o których mowa w ust. 2 z wynagrodzenia Zleceniobiorcy.

4. Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 7

1. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobie trzeciej bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie.

2.Zleceniodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewłaściwego wykonania warunków umowy przez Zleceniobiorcę.

§ 8

Strony mogą wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 9

1. Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

 1. w razie rozwiązania przedsiębiorstwa Zleceniobiorcy,

 1. gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku ,

 2. Zleceniobiorca nie rozpoczął wykonywania usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej, pomimo wezwania Zleceniodawcy złożonego na piśmie.

 

2. Zleceniobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

 1. Zleceniodawca nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktury, określonego
  w niniejszej umowie,

 2. Zleceniodawca zawiadomi Zleceniobiorcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Zleceniobiorcy.

 

3. Oświadczenie o odstąpieniu winno być złożone w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyny, o której mowa w ust. 1 i 2.

 

4. Oświadczenie o odstąpieniu winno być sporządzone w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

 

5. Poza okolicznościami przewidzianymi w ust. 1 i 2 Zleceniodawca lub Zleceniobiorca
mogą odstąpić od realizacji umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy
postanowienia umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z umowy.

 

§ 10

1. Zleceniobiorca winien prowadzić prace na drodze w taki sposób, by nie powodować zagrożenia w ruchu drogowym.

2. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim
w związku z prowadzonymi pracami oraz z powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.

3. Zleceniobiorca zapewni prowadzenie prac z zachowaniem przepisów obowiązującego prawa, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, BHP, odpadów i bez powodowania zagrożenia dla osób trzecich lub mienia.

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest postępować z odpadami komunalnymi zebranymi podczas realizacji zadania w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi
i przepisami prawa miejscowego. 

§ 11

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 12

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.

 

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

ZLECENIOBIORCA ZLECENIODAWCA

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Referat Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 grudnia 2017 14:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Nowak
Ilość wyświetleń: 243
18 grudnia 2017 15:00 Jacek Nowak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2017 14:56 Jacek Nowak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl