Miasto i Gmina Końskie

Ogłoszenia o przetargach zobacz archiwum »

Zaproszenie do złożenia oferty na - Wyrównanie nawierzchni dróg żwirowo-gruntowych za pomocą równiarki drogowej

Znak: ZP.271.2.1.2018.EP

Końskie 03.01.2018r.

 

ZAPROSZENIE
 DO ZŁOŻENIA OFERTY
na

Wyrównanie nawierzchni dróg żwirowo-gruntowych za pomocą równiarki drogowej

 

Przedmiotem zamówienia jest wyrównywanie dróg o nawierzchniach gruntowych i żwirowych, równiarką drogową samojezdną na terenie gminy Końskie w 2018r. w ilości około 180 godzin. Profilowanie dróg rozliczane będzie w systemie godzinowym na podstawie ceny brutto za jedną godzinę pracy. Zleceniobiorca zobowiązany jest posiadać równiarkę samojezdną oraz operatora posiadającego stosowne uprawnienia i doświadczenie w profilowaniu dróg.
Wyrównywanie dróg odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w zależności od potrzeb (stanu nawierzchni). Ilość przepracowanych godzin sprzętu potwierdzać będzie przedstawiciel Zleceniodawcy. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo sukcesywnego zamawiania usług dostosowując je do potrzeb wynikających z konieczności naprawy poszczególnych dróg na terenie gminy.

 Ofertę można przekazać pisemnie i/lub faksem i/lub lub drogą elektroniczną ,adres poczty elektronicznej przetargi@umkonskie.pl Fax: (0-41) 372 29-55 do 09.01.2018r.

 

WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest Pan Tadeusz Pasiński – Inspektor w Biurze Dróg Gminnych UMiG w Końskich tel. 041 372-32-49 wew. 146 lub 604 507 627.
2. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto (w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT ) za wyrównanie nawierzchni gruntowo – żwirowych równiarką za 1 godzinę pracy.
3. Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.
4. Termin realizacji zamówienia –od daty podpisania umowy do 31.12.2018r.
5. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 2).

Szczegółowe warunki wymagane od wykonawców:
a) Wykonawca winien dysponować co najmniej jedną równiarką drogową samojezdną
b) wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej jednej usługi polegającej na: wyrównywaniu dróg równiarką drogową o wartości min. 20 tys. złotych brutto.

Data wytworzenia dokumentu: 03.01.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2018 13:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 194
03 stycznia 2018 13:47 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [zalaczniki_rowniarka_na_2018.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 stycznia 2018 13:46 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl