Miasto i Gmina Końskie

Ogłoszenia o przetargach zobacz archiwum »

Zaproszenie do złożenia oferty na - Mechaniczne zamiatanie (na mokro) ulic na terenie miasta i gminy Końskie

Znak: ZP.  271.2.2018.EP

Końskie 03.01.2018r.

 

ZAPROSZENIE
 DO ZŁOŻENIA OFERTY
na
Mechaniczne zamiatanie (na mokro) ulic na terenie miasta i gminy Końskie

 

Przedmiotem zamówienia jest mechaniczne zamiatanie (na mokro) ulic gminnych o długości ok. 40 km położonych na terenie miasta i gminy Końskie. Wykaz ulic przedstawia załącznik nr 1.
Zamiatanie mechaniczne polegać będzie na oczyszczaniu jezdni na całej szerokości oraz miejsc na rozjazdach, skrzyżowaniach i zatokach przy użyciu zamiatarki mechanicznej. Miejsca niedostępne dla zamiatarki winny być zamiecione ręcznie.
W zakres zamówienia wchodzi również uprzątanie zanieczyszczeń powstałych na skutek silnych porywistych wiatrów, po ulewach i burzach, kolizjach drogowych, plam olejowych natychmiast po otrzymaniu powiadomienia od Zamawiającego. Do usuwania zanieczyszczeń należy przystąpić w 30 min od telefonicznego powiadomienia przez Zamawiającego lub inne służby np. Policję, Straż Miejską.
Sposób wykonywania prac i rodzaj użytego sprzętu nie może powodować uszkodzeń w nawierzchni.
Nieczystości z zamiatanych ulic, Wykonawca będzie dowoził i składował na gminnym składowisku odpadów w Końskich przy ul. Spacerowej, wnosząc z tego tytułu pełną opłatę. (Dokumenty – kwity wagowe z dostarczonych zanieczyszczeń z zamiatania ulic w danym dniu do wglądu Zamawiającego).
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie bezpieczeństwa osób trzecich,
2. utrzymanie terenu prowadzonych prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składowanie, usuwanie urządzeń pomocniczych, odpadów i śmieci w przeznaczonych do tego miejscach,
3. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem elementów pasa drogowego. Koszty ewentualnych napraw lub uszkodzonych urządzeń w związku z zaniedbaniem ponosi Wykonawca.
Jednostką obmiarową jest 1 km zamiecionej drogi niezależnie od jej szerokości. Cenę za ewentualne usunięcie zanieczyszczeń powstałych na skutek silnych porywistych wiatrów, po ulewach, burzach i kolizjach drogowych, plam olejowych należy wkalkulować w cenę 1 km zamiecionej drogi.
Termin realizacji usługi od dnia 01.04.2018 r. (w przypadku odpowiednich warunków pogodowych) do dnia 30 listopada 2018 r.

Sprzęt do zmiatania na mokro:
- zamiatarka samojezdna ssąca 1 szt.,
- zamiatarka elewatorowa.1 szt.
- samochód ciężarowy do wywozu ewentualnych gałęzi, elementów karoserii pojazdów itp.
Uwaga:
Zamiatanie ulic wymienionych w załączniku nr 1 (poz. 1-16 ) należy prowadzić w godz. rannych do godz. 7, popołudniowych (po godz. 17) lub wieczornych przy najmniejszym natężeniu ruchu.
Każdy z Wykonawców winien zapoznać się z lokalizacją i stanem dróg gminnych celem sprawdzenia warunków terenowych związanych z zamiataniem będącym przedmiotem przetargu gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zamontowania urządzenia GPS w celu monitorowania pojazdów .

 

Ofertę można przekazać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną do dnia 09.01.2018r. adres poczty elektronicznej przetargi@umkonskie.pl Fax: (0-41) 372 29-55

 

WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 46 – Biuro Dróg Gminnych UMiG w Końskich. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest Pan Tadeusz Pasiński – Inspektor w Biurze Dróg Gminnych UMiG w Końskich tel. 041 372-32-49 wew. 146 lub 604 507 627
2. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto (w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT )
3. Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.
4. Termin realizacji zamówienia – od 01.04.2018r. do 30.11.2018r.
5. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 2)
6. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do zaproszenia.

Szczegółowe warunki wymagane od wykonawców:
- Wykonawca winien wykazać się wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej jednej usługi polegającej na: Mechanicznym zamiataniu ulic na mokro o wartości min. 65 tys. zł brutto,
- Wykonawca winien wykazać dysponowanie co najmniej 1 zamiatarką samojezdną ssąca, oraz 1 zamiatarką elewatorową.

Data wytworzenia dokumentu: 03.01.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2018 14:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 182
03 stycznia 2018 14:13 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [zalaczniki_zamiatarka_na_2018.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 stycznia 2018 14:12 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl