Miasto i Gmina Końskie

Ogłoszenia o przetargach zobacz archiwum »

Zaproszenie do złożenia oferty na: „Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią sztuczną wraz z ogrodzeniem w Nieświniu” - dokumentacja

ZP. 271.2.6.2018.EP

Końskie, 08.01.2018r.

 

ZAPROSZENIE
 DO ZŁOŻENIA OFERTY
na:
„Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią sztuczną wraz z ogrodzeniem
w Nieświniu” - dokumentacja.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sporządzeniu kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 m x 40 m z nawierzchni sztucznej.
W ramach dokumentacji wchodzi sporządzenie m. in.:
1. dwóch wariantów koncepcji (po 2 egz. oraz w wersji elektronicznej CD).
W przypadku nie przyjęcia przez Zamawiającego rozwiązań zawartych w przedłożonych koncepcjach, Wykonawca zobowiązany jest wykonać trzecią, biorąc pod uwagę wniesione przez Zamawiającego sugestie.
2. dokumentacji projektowej (po 3 egz. oraz w wersji elektronicznej na CD):
2.1. projekt budowlano-wykonawczy,
2.2. projekt zagospodarowania terenu w wersji kolorowej.
3. dokumentacji przetargowej (po 3 egz. oraz wersja elektroniczna na CD):
3.1. specyfikacja technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
3.2. przedmiaru robót,
3.3. kosztorysy inwestorskie i ofertowe,
3.4. decyzje administracyjne wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania inwestycyjnego.
Opracowanie powinno zawierać dokładny zakres robót, konkretne rozwiązania techniczne wraz z określeniem ich opłacalności, technologię robót, przyjęte rozwiązania materiałowe (w tym alternatywne) wraz z uzgodnieniami i zezwoleniami.
Opracowania określone powyżej winny być sporządzone pod kątem zawartości i formy zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1332 ze zm.),
2. Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.),
3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1422 z późn. zm.),
4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.),
5. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126),
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z     2013r.,poz. 1129),
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowymi (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389),
8. innymi obowiązującymi przepisami.
Granice opracowania określa załącznik graficzny Nr 2.
Teren inwestycji obejmuje działkę o nr ewid. gr.: 1291/10 (Obręb 0024 Nieświń jednostka ewidencyjna 260503_5 Końskie – obszar wiejski). Gmina Końskie – własność, Szkoła Podstawowa w Nieświniu – trwały zarząd (Bi, Bz, ŁV). Zespół Placówek Oświatowych w Nieświniu, Nieświń 6, 26 – 200 Końskie.
Jeżeli obszar opracowania okaże się nie wystarczający np. ze względu na potrzebę włączenia infrastruktury technicznej, to należy go zwiększyć.
5. Zamówienie winno obejmować poniższe wytyczne:
Projektowany obiekt polegający na budowie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 40 m x 20 m z nawierzchnią sztuczną powinien zawierać dwa pola gry do siatkówki i koszykówki, kort tenisowy oraz jedno pole do gry w piłkę ręczną wraz z ogrodzeniem (piłkochwytami o wysokości > 4 m).
Projekt powinien zostać skonsultowany z rzeczoznawcami ds. p.poż., bhp, sanitarno-higienicznych.
6. Opracowania związane i pozostałe czynności:
a) uzyskanie decyzji o usunięciu kolidujących drzew z boiskiem wielofunkcyjnym,
b) przekazanie Zamawiającemu kopii potwierdzonych wniosków złożonych o wydanie niezbędnych decyzji.
W skład przedmiotu zamówienia wchodzi nadzór autorski.
Uwaga:Rozwiązania projektowe w fazie wstępnej oraz w wersji ostatecznej należy przedstawić do akceptacji Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie. Po zaakceptowaniu przez ww. organy wstępnych rozwiązań projektowych, Wykonawca może przystąpić do realizacji dalszych prac projektowych.
Wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi uzyskuje Projektant.
Każdy Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na miejscu planowanej budowy, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac gdyż wyklucza to możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Wykonawca zobowiązanych jest uzyskać wszelkie decyzje uzgodnienia, badania niezbędne do realizacji projektu własnym kosztem i staraniem.
Wykonawca winien wskazać że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną pracę projektową, polegającą na budowie boiska wielofunkcyjnego o wartości nie mniejszej niż 90 000 zł brutto. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca przedstawia wykaz min. 2 pracy projektowych z podaniem jej zakresu, wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie usługi (referencje).
Wykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia konstrukcyjno-budowlane lub architektoniczne do wykonywania prac projektowych bez ograniczeń.

Ofertę można przekazać pisemnie/ faksem lub drogą elektroniczną do 12.01.2018r.
adres poczty elektronicznej przetargi@umkonskie.pl Fax: (0-41) 372 29-55

 

WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Termin wykonania przedmiotowego zadania: 110 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
2. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania(w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT).
3. Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.
4. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 2).
5. Wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza najpóźniej w dniu podpisania umowy winien przedstawić Zamawiającemu harmonogram-rzeczowo-finansowy.

Data wytworzenia dokumentu: 08.01.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2018 14:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 408
08 stycznia 2018 14:44 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [zalaczniki_budowa_boiska_w_nieswiniu_doku.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2018 14:42 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl