Miasto i Gmina Końskie

Ogłoszenia o przetargach zobacz archiwum »

Zaproszenie do złożenia oferty na “Mechaniczna wycinka traw, chwastów, drobnych krzewów z pasów drogowych na terenie miasta i gminy Końskie”

ZP. 271.2.11.2018.DS

Końskie 17.01.2018

 

ZAPROSZENIE
 DO ZŁOŻENIA OFERTY
na
“Mechaniczna wycinka traw, chwastów, drobnych krzewów z pasów drogowych na terenie miasta i gminy Końskie”

 

Przedmiotem zamówienia jest mechaniczna wycinka traw, chwastów, drobnych krzewów z pasów drogowych dróg gminnych (wykaz dróg i ulic w załączniku nr 1). W przedmiot zamówienia wchodzi również uprzątnięcie z nawierzchni jezdni i chodników pozostałości trawy, chwastów i drobnych krzewów. Do koszenia należy używać kosiarek samobieżnych lub ciągnikowych bijakowych i bijakowych wysięgnikowych oraz kos spalinowych. Szacowana ilość metrów przy założeniu min. 3 krotnego koszenia 270 000m2. Krotność koszenia uzależniona jest od warunków wzrostu i wegetacji roślin.
Terminy rozpoczęcia poszczególnych etapów wykonania zamówienia będą określane przez Zamawiającego w zależności od faktycznych potrzeb i warunków. O terminach tych Wykonawca każdorazowo zostanie zawiadomiony telefonicznie lub pisemnie. Wykaz dróg i ulic, lokalizacja prac objętych zamówieniem przedstawia załącznik nr 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości wykonywania usługi. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego, w rejonie prowadzonych usług objętych umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ofertę można przekazać pisemnie/ faksem lub drogą elektroniczną do 25.01.2018r.
adres poczty elektronicznej dsega@umkonskie.pl Fax: (0-41) 372 29-55

 


WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Termin wykonania przedmiotowego zadania: 31.10.2018r.
2. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto (w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT ) za wykonanie przedmiotowego zadania.
3. Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.
4. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy.

Data wytworzenia dokumentu: 17.01.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 stycznia 2018 14:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 318
18 stycznia 2018 14:17 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [zalaczniki_koszenie_traw_w_pasach_drogowych_na_2018.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 stycznia 2018 14:16 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl