Miasto i Gmina Końskie

Ogłoszenia o przetargach zobacz archiwum »

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na: „Dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego” – fundusz sołecki sołectwa Przybyszowy.Końskie,10.04.2018r.

ZP. 271.2.61.2018.EP

 

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

na:

Dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego” – fundusz sołecki sołectwa Przybyszowy.


Przedmiot zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na dowieszeniu 3 opraw oświetlenia drogowego.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa programy funkcjonalno – użytkowy.

 

 1. Jeżeli w zaproszeniu do składania oferty cenowej lub załącznikach została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy pzp.

 2. Obowiązkiem Wykonawcy robót jest zawiadomienie zainteresowanych właścicieli działek i budynków o terminach prowadzenia robót i ograniczeniach ruchu kołowego, o ile będzie zachodziła taka potrzeba.

 3. Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

 4. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.

 5. Wykonawca winien mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel.

 

Ofertę można przekazać pisemnie/ faksem lub drogą elektroniczną do13.04.2018r.
adres poczty elektronicznej przetargi@umkonskie.pl. Fax: (0-41) 372 29-55

 

WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

 1. Pożądany termin wykonania przedmiotowego zadania: 90 dni od daty podpisania umowy.

 2. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 2). Wykonawca określi cenę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania(w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT).

 3. Zamawiający wybierze wykonawcę, który uzyskał najwyższą ilość punktów w kryteriach podanych w zaproszeniu

Cena oferty brutto – znaczenie 90 %

Termin realizacji zamówienia – znaczenie 10 %

 1. Kryterium „cena oferty brutto” będzie rozpatrywana na podstawie ogólnej ceny brutto na poszczególne zadania podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. W kryterium zostanie zastosowany następujący wzór:

 

Oferowana cena minimalna brutto

C = ──────────────────── x 100 x 90%

Cena badanej oferty brutto

Kryterium „termin wykonania zamówienia” będzie rozpatrywany na podstawie terminu podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. W kryterium zostanie zastosowany
następujący wzór:

 

 

 

W kryterium zostanie zastosowany następujący wzór:

 

 

Najkrótszy oferowany termin wykonania zamówienia

T = ────────────────────────── x 100x10%

Termin wykonania zamówienia w badanej ofercie

 

 

Punkty z w/w kryteriów zostaną zsumowane.

 

 

 1. Wykonawca winien mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel.

 2. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy
  (załącznik nr 3).

 3. Wykonawca winien dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
  i urządzeń elektrycznych.

 

 

Załączniki:

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

 2. Formularz ofertowy.

 3. Projekt umowy.

 4. Wykaz osób

 

 

Załącznik nr 2

Formularz ofertowy

 

 

OFERTA CENOWA

NA WYKONANIE ZADANIA

 

Dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego” – fundusz sołecki sołectwa Przybyszowy.

 

STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA KOŃSKIE

26-200 KOŃSKIE, ul. PARTYZANTÓW 1

 

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ

Pełna nazwa wykonawcy: ................................................................................................................................

Dokładny adres: ...............................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................

faks:............................................... e-mail:………………………………………

NIP……………… ………….… REGON……………...………………………

 

Nazwisko osoby do kontaktu …………….………………………………Wartość netto ............................................

(słownie:...............................................................................................................................)

Podatek VAT ................. % .............................................................................

(słownie: ...............................................................................................................................)

Wartość brutto ........................................................................

(słownie: ...............................................................................................................................)

 1. Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania w terminie: ………..dni od daty podpisania umowy.

 2. W pełni akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

 3. Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 30 dni od daty złożenia faktury.

 4. W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

......................dn................ .................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy)

zawarta w dniu ____________ w Końskich pomiędzy:
Gminą Końskie, 26-200 Końskie ul. Partyzantów 1, NIP 658-187-28-38, REGON 291009797, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Końskie – Pana Krzysztofa Obratańskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika – Pani Beaty Lis

a

___________________________________________________________________________,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

___________________________________________________________________________

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

 1. Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonać kompletną dokumentację techniczną, na podstawie której wykona roboty budowlane w ramach zadania pn.:  „Dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego” – fundusz sołecki sołectwa Przybyszowy.

 1. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie na warunkach określonych niniejszej umowie i programie funkcjonalno – użytkowym:

 1. projektu budowlanego,

 2. projektu wykonawczego,

 3. dokumentacji technicznej, wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 4. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

 5. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

 6. uzyskanie wszelkich materiałów, uzgodnień i decyzji wymaganych do realizacji oraz prawidłowego rozliczenia przedmiotowego zadania,

 7. budowę oświetlenia drogowego na podstawie wykonanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

 8. uzyskanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę wraz z zawiadomieniem o rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlanych odpowiedniego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

 1. Wykonawca oświadcza, że jest w posiadaniu wszelkich niezbędnych danych do wykonania przedmiotu umowy.

 2. Dzieło zostanie wykonane w 5-ciu egzemplarzach, za wyjątkiem kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznych, które należy wykonać w 2 egz. Całość dokumentacji projektowej, kosztorys inwestorski, przedmiar robót i specyfikacje techniczne należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośnikach (CD, DVD, pamięć flash USB) w formatach doc (WORD), xls ( EXCEL), dwg (AutoCad), NORMA.

 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym, wykonawczym, dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę i innymi decyzjami, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, na podstawie dokumentów określonych w ust. 2 oraz z należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

 4. Zakres prac obejmuje również inne prace konieczne do wykonania zamówienia, nieujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej, przepisy prawa i normy.

 5. W przypadku rozbieżności w dokumentach określonych w ust. 2 o hierarchii ważności decyduje Zamawiający.

 6. W przypadku zmniejszenia zakresu świadczenia Wykonawcy, zatwierdzonego aneksem do umowy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją, a których wykonanie stało się zbędne z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Podstawą określenia zakresu robót zaniechanych będzie protokół konieczności.

§ 2. TERMINY

 1. Strony ustalają terminy:

 1. rozpoczęcia robót na dzień zawarcia umowy,

 2. zakończenia: …...2017 r., przy czym za zakończenie robót uznaje się datę dostarczenia do siedziby Zamawiającego wszystkich dokumentów potwierdzających prawidłowe i kompletne wykonanie przedmiotu Zamówienia, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 3.

 1. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na przyspieszenie, opóźnienie lub zakłócenie realizacji przedmiotu Umowy.

 2. Za wykonanie przedmiotu Umowy, uważa się protokolarne przyjęcie przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.

§ 3. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe wraz z podatkiem VAT na kwotę w wysokości ________________ zł (słownie złotych: ______________________________________).

 1. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji technicznej, jak również nieujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności: roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszt obsługi geodezyjnej, koszty utrzymania zaplecza budowy, próby, sprawdzenia, uzgodnienia, zezwolenia, dokumentację powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną, fotograficzną, decyzji, uzgodnień, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, wyłączeń oraz koszt wszelkich innych czynności, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy itp.

 2. Wysokość wynagrodzenia jest stała i nie ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy.

 3. Wykonawca oświadcza, że zawierając niniejszą umowę i akceptując ustalone w niej należne mu wynagrodzenie ryczałtowe przyjął na siebie obowiązek wykonania także wszystkich innych robót niezbędnych do realizacji niniejszej umowy, w tym wyszczególnionych w ust. 2 oraz, że uwzględnił tę okoliczność w swojej wycenie przedmiotu umowy.

 4. Wykonawca wystawi jedną fakturę po zakończeniu realizacji zadania i protokolarnym odbiorze robót.

 5. Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu, przelewem na konto Wykonawcy.

 6. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego za fakturę jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji części zamówienia za roboty stanowiące podstawę do wystawienia faktury.

 7. Dowodem zapłaty jest w szczególności dokument potwierdzający dokonanie przelewu/dokument kasowy na rachunek Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

 8. Dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będą przekazane niezwłocznie jednak nie później niż w dniu doręczenia faktury Zamawiającemu.

 9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane – w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przedkładania wszystkich dowodów zapłaty Podwykonawcom i wszystkim dalszym Podwykonawcom.

§ 4. PRZEDSTAWICIELE STRON

 1. Stronyustalają, że osobami upoważnionymi do reprezentowania ich w trakcie realizacji inwestycji, uczestniczenia w naradach i spotkaniach, na których podejmowane są decyzje związane z wykonywaniem przedmiotu umowy są:

 1. ze strony Wykonawcy: Kierownik budowy ____________________ posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Nr ____, dostępny pod tel.: __________________ e-mail:______________________ 1. ze strony Zamawiającego Koordynator: Rafał Gula, dostępny pod tel.: 41 372 37 20, e-mail: rgula@umkonskie.pl

 1. Wykonawca oświadcza, że osoby, które w jego imieniu będą wykonywały poszczególne prace będące przedmiotem niniejszej Umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje
  i uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków.

 2. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na przyśpieszenie, opóźnienie lub zakłócenie realizacji przedmiotu umowy.

§ 5. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

 1. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie posiadane dokumenty zawierające dane niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym uzyskane z Zakładu Energetycznego w Końskich warunki techniczne dotyczące dobudowy oświetlenia.

 2. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do wystąpienia w jego imieniu przed organami administracji i instytucjami w sprawach dotyczących realizacji umowy.

 3. Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą w trakcie realizacji umowy.

 4. Przeprowadzenie odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu.

§ 6. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy profesjonalnie, dobrze jakościowo, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

 2. Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie umowy powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koszty dodatkowe wynikłe w czasie realizacji inwestycji, a będące skutkiem błędów w wykonanej przez niego dokumentacji projektowej. Niekompletność dokumentacji Strony również uważają za błąd.

 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia przy wykonywaniu przedmiotu umowy, praw autorskich osób trzecich.

 5. Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania przedmiotu umowy w całości lub jego części innemu podwykonawcy bez zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie.

 6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości oświetlenia od momentu przekazania urządzeń do chwili dokonania odbioru wykonanych robót i przekazania ich Zamawiającemu.

 7. Wszystkie opłaty wymagane m. in. przez właściwy Zakład Energetyczny (oplombowania układów pomiarowych, wyłączenia) ponosi Wykonawcy w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1.

 8. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

 1. opracowania i dostarczenia Zamawiającemu do zatwierdzenia, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, harmonogramu rzeczowo – finansowego robót,

 2. uzgadniania wszelkich uwag wymagających uzupełnienia lub poprawienia planu BIOZ z Zamawiającym oraz wprowadzenie ich przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu w ciągu 7 kolejnych dni,

 3. terminowego wykonania robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym,

 4. prawidłowego, terminowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

 5. wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, prawem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej,

 6. stosowania materiałów i urządzeń z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z odpowiednimi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.). Zmiany określonych standardów wymagają pisemnej zgody Zamawiającego,

 7. zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami i dokumentacją techniczną oraz zapewnienia należytego porządku na terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

 8. prowadzenia robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia Zamawiającego.

 1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić swoim kosztem i staraniem:

 1. kierownictwo i nadzór nad realizowanymi robotami, a w szczególności kierownika budowy i kierowników robót wymaganych specjalności uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, których objęcie funkcji zgłosi na piśmie przed podpisaniem umowy,

 2. wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy,

 3. organizację i utrzymanie zaplecza socjalno- magazynowego,

 4. gospodarowanie terenem robót od momentu jego przejęcia do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym terenie,

 5. zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne ich prowadzenie,

 6. dostawę dla potrzeb budowy energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, wywóz nieczystości i odpadów, odprowadzenie ścieków, itp.,

 7. właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę,

 8. pracę sprzętu budowlano – montażowego i środków transportu,

 9. po zakończeniu robót, uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go w terminie ustalonym do odbioru końcowego,

 10. w niezbędnym zakresie właściwe badania (w tym badania zagęszczenia gruntu przez Laboratorium certyfikowane), nadzory i odbiory, zgodnie z wydanymi warunkami, jeżeli będą one prawem wymagane.

 1. Wykonawca odpowiada za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie umownym.

 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego lub podwykonawców przy wypełnianiu zobowiązań umownych.

 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez niego lub podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi.

 4. Wykonawca nie może zlecić podwykonawcom całości robót objętych przedmiotem zamówienia.

 5. W okresie trwania umowy, Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

 6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć na nie wpływ.

 7. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty lub straty.

§ 7. SPOSÓB REALIZACJI UMOWY

 1. Obowiązkiem Wykonawcy jest pozyskać wszelkie niezbędne prawomocne decyzje administracyjne.

 2. Przystąpienie do realizacji prac związanych z infrastrukturą, należy zgłosić w formie pisemnej do gestorów sieci, w celu wyznaczenia nadzoru technicznego.

 3. Przed rozpoczęciem robót należy opracować „Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót” i przedłożyć go do zatwierdzenia przez właściwe organy.

 4. W przypadku spowodowania szkód w trakcie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest do ich natychmiastowego naprawienia na własny koszt.

 5. Obowiązkiem Wykonawcy jest zawiadomienie zainteresowanych właścicieli działek i budynków o terminach prowadzenia robót i ograniczeniach ruchu kołowego.

 6. Wykonawca będzie informował z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych Koordynatora o terminie robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających. Zgłoszenie nastąpi w formie wpisu do dziennika budowy, potwierdzonego e-mailem, pismem dostarczonym do siedziby Zamawiającego lub telefaksem. Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach, to zobowiązany jest do dokonania odkrywek w miejscu wskazanym przez Koordynatora, a następnie przywrócenia roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

 7. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie na bieżąco usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia we własnym zakresie i na własny koszt.

 8. Wykonawca jest obowiązany prowadzić dokumentację fotograficzną wykonywanych robót
  (w technologii cyfrowej) zapisaną na elektronicznym nośniku danych.

 9. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

 10. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską i Europejską Normą, aprobaty techniczne, atesty.

§ 8. PODWYKONAWSTWO

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.

§ 9. ZMIANY

Zmiany umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10. ODBIÓR ROBÓT

   1. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego
    w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót
    do odbioru przez Zamawiającego oraz uzyskania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru, wystawionego przez właściwy Zakład Energetyczny.

   2. Gotowość do odbioru końcowego uznaje się, kiedy spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wykonane wszystkie roboty objęte umową,

 2. uporządkowany teren budowy,

 3. złożono pełną i uporządkowaną dokumentację powykonawczą (oryginał i 2 kopie), tj.:

 1. oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu zadania zgodnie z dokumentacją techniczną oraz posiadaną wiedzą,

 2. protokoły badań, sprawdzeń,

 3. certyfikaty na zastosowane materiały, atesty, aprobaty techniczne,

 4. dokumentację fotograficzną z realizacji Zamówienia,

 5. protokoły odbioru wystawione przez odrębne instytucje, jeżeli zachodzi taka potrzeba, np. Zakład Energetyczny, Zarządcę Drogi.

 1. W przypadku braku któregokolwiek z dokumentów opisanego w ust. 2 pkt 3, Zamawiający ma prawo odmówić przystąpienia do odbioru, a skutki z tym związane ponosi Wykonawca.

 2. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

 1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

 2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

 3. skorzystać z uprawnień określonych w § 11 ust. 8 umowy.

 1. Z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

 2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad
  oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót, jako wadliwych.

 3. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 11. OKRES GWARANCJI i RĘKOJMI

 1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie.

 2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub przedmiotu Umowy wykonanych na podstawie tego projektu.

 3. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady projektu, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonania dokumentacji projektowej według wskazówek Zamawiającego, które zakwestionował, uprzedził na piśmie Zamawiającego o przewidywanych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.

 4. Wykonawca udziela gwarancji na wykonaną dokumentację. Wykonawca na całość przedmiotu Umowy udzieleni pisemnej gwarancji.

 5. Okres gwarancji kończy się wraz z upływem gwarancji na roboty wykonane na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej Umowy.

 6. Termin gwarancji wynosi licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy:

 1. na prace instalacyjno-montażowe – …… miesięcy,

 2. na oprawy oświetleniowe LED – …… miesięcy,

 1. Bieg terminów gwarancji rozpoczyna się od dnia dokonania przez strony odbioru końcowego przedmiotu umowy z tym, że w przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad i usterek – od dnia ich usunięcia.

 2. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady robót wykonanych przez Wykonawcę, to Zamawiający wzywa Wykonawcę do ich usunięcia i wyznacza mu w tym celu odpowiedni termin.

 3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 8, to Zamawiający może wyznaczyć innego Wykonawcę do usunięcia wad, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

 4. Do czynności odbioru robót usuwających wady stosuje się postanowienia dotyczące odbioru końcowego, z wyłączeniem zapisów § 10 ust. 2 pkt 3.

 5. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek brania udziału w przeglądach w trakcie trwania gwarancji oraz przeglądzie pogwarancyjnym.

 

§ 12. KARY UMOWNE

 1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w następujących przypadkach:

 1. w razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, a począwszy od 31 dnia zwłoki 1% za każdy dzień zwłoki. Całkowita kwota kar umownych nie może przekraczać 20% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto,

 2. w razie nieterminowego usuwania wad i usterek w wysokości 1% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, począwszy od następnego dnia po upływie wyznaczonego terminu do usunięcia wad i usterek, lecz nie więcej niż 20% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto,

 3. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność w wysokości 20% ryczałtowego umownego wynagrodzenia brutto.

 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 20% ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto.

 2. Strony ponadto postanawiają, że zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez uprawnionego odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar.

§ 13. ODSETKI

Za nieterminowe płatności faktury, o której mowa w § 3, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej.

§ 14. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

    1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności:

 1. w razie rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy. W terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności opisanych w zdaniu pierwszym,

 2. gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o wydaniu nakazu zapłaty,

 3. gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, przez okres 3 dni od dnia otrzymania tego wezwania,

 4. gdy Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni lub przerwa trwa tak długo, że łączne kary za zwłokę osiągnęły górną granicę stosowania kar umownych. W tym przypadku prawo odstąpienia przysługuje w terminie 7 dni od dnia spełnienia się przesłanek opisanych w zdaniu pierwszym,

 5. przypadkach określonych w innych postanowieniach niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

 1. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie,

 2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, w terminie 7 dni od zawiadomienia przez Zamawiającego o okolicznościach opisanych w zdaniu pierwszym.

3. Poza okolicznościami przewidzianymi w ust. 1 i 2 umowy Zamawiający lub Wykonawca mogą odstąpić od realizacji umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z umowy.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

 1. w terminie do siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

 2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

 3. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

6. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

 1. sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń lub konstrukcji, które mogą być przez niego wykorzystane oraz wykazu materiałów, urządzeń lub konstrukcji, które nie mogą być przez niego wykorzystane,

 2. wezwania Wykonawcy do przekazania robót w toku, materiałów urządzeń lub konstrukcji, które mogą być przez Zamawiającego wykorzystane i dokonania zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, z uwzględnieniem ich, jakości i stopnia realizacji na dzień odstąpienia od umowy oraz wezwania Wykonawcy do uprzątnięcia z remontowanego obiektu materiałów, urządzeń lub konstrukcji, które nie mogą być przez Zamawiającego wykorzystane.

 3. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 15. PRAWA AUTORSKIE

 1. Dokumentacja projektowa, stanowiąca przedmiot Umowy chroniona jest prawem autorskim w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.).

 2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji w zakresie jednokrotnego wykorzystania projektu.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub uaktualnień w opracowaniu, nawet po akceptacji przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

 4. Zapłata za cesję praw autorskich stanowi integralną część wynagrodzenia, o którym mowa
  w § 3 ust. 1.

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego Sąd powszechny.

 3. Załącznikiem do umowy, stanowiącym jej integralną część jest Harmonogram Rzeczowo –Finansowy.

 4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.WYKONAWCA:                                                            ZAMAWIAJĄCY:

  

  

Załącznik nr 2

do Umowy ZP ________

z dnia __________2018r.Harmonogram rzeczowo - finansowy

Nazwa elementu dokumentacji

określonej w § 1 punkt 1

Termin wykonania

RR-MM-DD

Należność za

wykonanie

elementu

netto

VAT

Należność za

wykonanie

elementu

brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

.........................................................................

pieczęć, nazwa i dokładny adres

wykonawcy/ wykonawców

 

 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

 

 

Lp.

 

Osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia*

 

Opis doświadczenia , wykształcenia
, kwalifikacji zawodowych niezbędnych
do wykonania zamówienia

 

Zakres wykonywanych czynności

 

 

Informacja
o podstawie do dysponowania osobami**

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................................................                           .....................................................................

Miejscowość, data                                                                podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych
                                                                                                   do reprezentowania wykonawcy

 

 

 

W przypadku, gdy wykonawca wskazuje w wykazie osoby, którymi będzie dysponował, należy przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

** należy podać podstawę do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie, np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp. Ponadto jeżeli wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

 

Dokument wytworzony przez: Referat Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 kwietnia 2018 11:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Nowak
Ilość wyświetleń: 167
10 kwietnia 2018 11:11 Anna Głębocka - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 kwietnia 2018 11:09 Jacek Nowak - Opublikowanie dokumentu.
10 kwietnia 2018 11:09 Jacek Nowak - Dodanie załącznika [1_pfu_przybyszowy.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom.pl