Miasto i Gmina Końskie

Ogłoszenia o przetargach zobacz archiwum »

Zaproszenie do złożenia oferty na: „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Stary Sokołów – fundusz sołecki sołectwa Stary Sokołów”

ZP. 271.2.74.2018.EP

Końskie 09.05.2018

 

ZAPROSZENIE
 DO ZŁOŻENIA OFERTY
na:
„Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Stary Sokołów – fundusz sołecki sołectwa  Stary Sokołów”.

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej:
orbitek -  szt. 1, sufrer i twister - szt. 1, biegacz podwójny - szt. 1, dostosowanie istniejącego ogrodzenia poprzez dostawę i montaż nowej furtki stalowej o wymiarach 1,20x1,5m - kpl 1.w miejscowości Stary Sokołów na działce nr 465 (obręb 0043 Stary Sokołów jednostka ewidencyjna 260503_5 Końskie-obszar wiejski) gmina Końskie,) zgodnie z projektem zagospodarowania terenu dla inwestycji: "Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym".  
•    Jeżeli w zaproszeniu do składania oferty cenowej lub załącznikach została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy pzp.
•    Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.
•    Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Ofertę można przekazać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną do 15.05.2018r.
adres poczty elektronicznej przetargi@umkonskie.pl Fax: (0-41) 372 29-55.

 

WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1.    Termin wykonania przedmiotowego zadania: 60 dni od daty podpisania umowy
2.     Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto  za wykonanie przedmiotowego zadania(w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT).
Cena oferty brutto – znaczenie 100 %
3..Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 2).

 


 

Znak: ZP- 271.2.74.2018.EP

Końskie, 14.05.2018

 

Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Satry Sokołów- fundusz sołecki sołectwa  Satry Sokołów

1. Czy do zadania należy doliczyć inwentaryzację GEODEZYJNĄ?
Odpowiedź: Nie
2. Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagacie Państwo aby wykonawca posiadał certyfikat ze znakiem PCA na zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06 wydany przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA?
Odpowiedź: Tak
3. Czy wymagacie Państwo złożenia takiego certyfikatu na etapie składania ofert?
Odpowiedź: Nie
4. Czy w wycenie uwzględnić zdjęcie darni, humusowanie i wykonanie nawierzchni trawiastej , wykonanie nawierzchni piaskowej? Jeśli tak to jakie ilości?
Odpowiedź : Nie
5. Czy kierować się w wycenie przedmiarem?
Odpowiedź: Przedmiar robót stanowi materiał informacyjno-  pomocniczy

Data wytworzenia dokumentu: 09.05.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2018 14:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 221
14 maja 2018 13:42 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 maja 2018 14:29 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [zalaczniki_silownia_st_sokolow.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 maja 2018 14:27 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl