Miasto i Gmina Końskie

Ogłoszenia o przetargach zobacz archiwum »

Zaproszenie do złożenia oferty ”Wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu pn. Rekultywacja i remediacja zdegradowanych zbiorników wodnych na terenie miasta Końskie” w ramach II osi priorytetowej, Działanie 2.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

baner

Końskie, 11.06.2018 r.

 

ZAPROSZENIE
 DO ZŁOŻENIA OFERTY

”Wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu pn. Rekultywacja i remediacja zdegradowanych zbiorników wodnych na terenie miasta Końskie” w ramach II osi priorytetowej, Działanie 2.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjno – pamiątkowych dla projektu pn. Rekultywacja i remediacja zdegradowanych zbiorników wodnych na terenie miasta Końskie” w ramach II osi priorytetowej, Działanie 2.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
2.    Tablice należy wykonać:
1)    zgodnie z obowiązkami Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach umowy o dofinansowanie – Załącznik nr 13 „Obowiązki informacyjne Beneficjenta” i zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i Beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji;
2)    tablica o wymiarach 80 x 120 cm;
3)    Tablica z blachy ocynkowanej (wodoodporna) wraz z konstrukcją wsporczą (tło białe);
4)     Tablice mają zostać ustawione na dwóch słupkach wykonanych z rur stalowych:
- rury stalowe ocynkowane,
- obejma słupka – profil stalowy ocynkowany;
- elementy montażowe: śruby nakrętki i podkładki służące do montażu mają spełniać parametry odporności antykorozyjnej jak dla stali nierdzewnej kwasoodpornej. Fundamenty pod konstrukcje wsporcze tablic informacyjnych należy wykonać z betonu lub betonu zbrojonego, klasy co najmniej B-20. Fundamenty wykonane na głębokości zapewniającej stabilność konstrukcji.
5)    Tablica musi zawierać następujące zapisy: nazwę beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu, kolorowe logotypy Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, barwy RP i Unia Europejska Fundusz Spójności, adres: mapadotacji.gov.pl (w załączeniu tekst do zamieszczenia na tablicy);
6)    Czcionka podstawowa: Ubuntu Medium, czcionka uzupełniająca: Calibri Regular;
7)    Logotypy do ściągnięcia pod adresem: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu;
8)    Projekt tablicy w wersji elektronicznej należy przekazać Zamawiającemu do akceptacji        na adres: abatorowska@umkonskie.pl.

Jedną tablicę należy zamontować przy zbiorniku wodnym „Stary Młyn”, drugą między zbiornikami „Browary I’ i „Browary II”. Szczegóły należy uzgodnić z Zamawiającym.

3.    Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  30192170-3 Tablice informacyjne.

Ofertę można przekazać pisemnie/ faksem lub drogą elektroniczną do 19.06.2018 r. do godz. 10:00
adres poczty elektronicznej dsega@umkonskie.pl Fax: (0-41) 372 29-55
adres: Urząd Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie

 

WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1.    Termin wykonania przedmiotowego zadania: do 29.06.2018 r.
2.    Kryterium wyboru ofert: cena 100%.
3.    Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1) Wykonawca określi cenę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania (w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT).
4.    Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.
7.    Zakazuje się powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą polegających w szczególności na:
a)    Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)    Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ PO,
c)    Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d)    Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Data wytworzenia dokumentu: 11.06.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 czerwca 2018 12:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 233
11 czerwca 2018 12:10 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [zalaczniki_tablice_informacyjne_browary_st_mlyn.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 czerwca 2018 12:07 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl