Miasto i Gmina Końskie

Ogłoszenia o przetargach zobacz archiwum »

Zaproszenie do złożenia oferty - Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie”

ZP.271.2.117.2018.DS

Końskie, 06.07.2018 r.

 

ZAPROSZENIE
 DO ZŁOŻENIA OFERTY

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie”

 

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania
pn.:Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie na podstawie orzeczenia decyzji BP.RS.7351-513/09 Starosty Koneckiego z dnia 30.11.2009 r. oraz art. 18 ust. 2 ustawy Prawo budowlane w obszarze zgodnym z dokumentacją obejmującą swym zakresem zadanie 2 i 3 określone ogłoszeniem Gminy Końskie nr 559872-N-2018 z dnia 2018-05-17 r. tj. zadanie 2 - Budowa budynku zapleczowo- biurowego jednokondygnacyjnego o pow. Zabudowy 636,97 m2, pow. użytkowej 526,56 m2, o kubaturze 2229,04 m3i wysokości budynku 4,53 m wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz budową dróg wewnętrznych na działce o nr ewid.6247/7 w Końskich przy ul. Południowej oraz zadanie 3 - Budowa przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacyjnego, przyłącza kanalizacji deszczowej, przyłącza gazowego do budowanego budynku zapleczowo- biurowego realizowanego zgodnie z zadaniem 2. na działce o nr ewid.6247/7 w Końskich przy ul. Południowej.
2. Zamówienie podzielone jest na 3 części:
a) Zadanie 1 – pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej,
b) Zadanie 2 – pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) Zadanie 3 – pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych,

Zamawiajacy dopuszcza składanie ofert częściowych.

3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi.

Ofertę można przekazać pisemnie/ faksem lub drogą elektroniczną do 11.07.2018 r.
adres poczty elektronicznej dsega@umkonskie.pl Fax: (0-41) 372 29-55
adres: Urząd Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie

 

WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Termin wykonania przedmiotowego zadania: do 30.06.2019 r.
Termin rozpoczęcia nadzoru inwestorskiego ustalono na dzień podpisania umowy; termin zakończenia tożsamy z datą podpisania ostatniego protokołu z dwóch protokołówbezusterkowych odbioru końcowego inwestycji.
2. Kryterium wyboru ofert: cena 100%.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
4. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1) Wykonawca określi cenę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania (w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT) dla każdego zadania odrębnie.
5. Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową dla każdego zadania odrębnie.
6. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeśli wykaże że dysponuje co najmniej następującymi osobami:
a) Zadanie 1: Wykonawca winien dysponować co najmniej jedną osobą: posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
b) Zadanie 2: Wykonawca winien dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
c) Zadanie 3: Wykonawca winien dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
7. Wykonawca do oferty dołączy Wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 3.

Data wytworzenia dokumentu: 06.07.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lipca 2018 11:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 235
06 lipca 2018 11:54 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [zalaczniki_inspektor_zad3_budowa_stadionu_lekkoatletycznego.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lipca 2018 11:54 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [zalaczniki_inspektor_zad2_budowa_stadionu_lekkoatletycznego.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lipca 2018 11:52 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [inspektor_budowa_stadionu_lekkoatletycznego_projekt_umowy_konstr.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl