Miasto i Gmina Końskie

Ogłoszenia o przetargach zobacz archiwum »

Zaproszenie do złożenia oferty na: „Budowa rowu melioracyjnego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 963 położonej w msc. Stary Kazanów” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa reliktu dworu w Starym Kazanowie”

ZP. 271.2.118.2018.EP

Końskie 10.07.2018

 

ZAPROSZENIE
 DO ZŁOŻENIA OFERTY
na:

„Budowa rowu melioracyjnego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 963 położonej w msc. Stary Kazanów” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa reliktu dworu w Starym Kazanowie”.

 

Przedmiot zamówienia: jest budowa rowu melioracyjnego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 963 położonej w miejscowości Stary Kazanów na długości 113,62 m, przywrócenie uszkodzonych reliktów dworu XVI/XVII w. Kazanowskich przez istniejący rów melioracyjny oraz zabudowa istniejącego rowu melioracyjnego na długości 94,50 m gruntem (nasypem) pozyskanym z wykonania nowego rowu melioracyjnego.
W ramach zadania wchodzi m. in.:
1. wytyczenie trasy w terenie – 0,11362 km,
2. wykonanie wykopów mechanicznych 347, 77 m3,
3. wykonanie nasypów z gruntu – 347,77 m3,
4. humusowanie z obsianianiem skarp – 592,29 m2.
Uwagi:
1. Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsca budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem Zamówienia oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.
2. Roboty należy prowadzić zgodnie z wytycznymi, pod nadzorem i po uzyskaniu pisemnej zgody Konserwatora Zabytków w Kielcach oraz nadzoru archeologicznego Labrys Urszula Jedynak.

Szczegółowy prac określa dokumentacja projektowa STWIOR oraz przedmiar robót stanowiący materiał informacyjno-pomocniczy.

Ofertę można przekazać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną do 16.07.2018r.adres poczty elektronicznej przetargi@umkonskie.pl Fax: (0-41) 372 29-55.

 

WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Termin wykonania przedmiotowego zadania:60 dni od daty podpisania umowy
2. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto  za wykonanie przedmiotowego zadania(w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT).
Cena oferty brutto – znaczenie 100 %
3..Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 2).
4. Wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza najpóźniej w dniu podpisania umowy winien przedstawić kosztorys ofertowy.

Data wytworzenia dokumentu: 10.07.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2018 11:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 223
10 lipca 2018 11:49 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [zalaczniki_budowa_rowu_melioracyjnego_st_kazanow_odbudowa_reliktu_dwo ru.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lipca 2018 11:45 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl