Miasto i Gmina Końskie

Ogłoszenia o przetargach zobacz archiwum »

Zaproszenie do złożenia oferty na: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do rozbudowy drogi gminnej Końskie – Stadnicka Wola

ZP. 271.2.84 .2018.EP

Końskie, 11.07.2018r.

 

ZAPROSZENIE
 DO ZŁOŻENIA OFERTY
na:
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do rozbudowy drogi gminnej Końskie – Stadnicka Wola.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wraz z decyzją ZRiD), niezbędnej do prawidłowego przygotowania, wykonania i rozliczenia inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej Końskie – Stadnicka Wola (od skrzyżowania z dr. powiatową ul. Browarną do skrzyżowania z drogą gminną Stadnicka Wola – południowa droga przez wieś).

Stan aktualny:
1) droga posiada nawierzchnię bitumiczną szer. ok. 5m bez chodników i oświetlenia drogowego.
2) długość projektowanego odcinka wynosi ok. 800 m ,
3) w celu poszerzenia istniejącego pasa drogowego niezbędny będzie podział ok. 10 działek i uzyskanie decyzji ZRiD,
4) ponieważ projektowa droga zaczyna swój bieg od drogi powiatowej to opracowane winno zawierać przebudowę ww. skrzyżowania oraz skrzyżowanie z dr. gminną ul. Izabelowską.

Warunki do zaprojektowania ulic:
- minimalna szerokość ulicy w linia rozgraniczających, wynikająca z analizy, o której mowa w § 7 pkt 2 rozp. MTiGM z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r Nr 43 poz.430 z późn. zmianami), dla klasy D,
- kategoria ruchu KR II;
- nawierzchnia jezdni bitumiczna,
- odwodnienie ulicy powierzchniowe poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych z ewentualnym odprowadzeniem ścieków do kanalizacji deszczowej lub do rowu,
- przebudowa skrzyżowań,
- budowa chodnika ze ścieżką rowerową (ścieżka rowerowa do uzgodnienia na etapie koncepcji),
- budowa zjazdów,
- budowę zatok postojowych,
- budowa kładki pieszo –rowerowej,
- budowa oświetlenia ulicznego.

Wykaz opracowań:

1. Projekt budowlany (5 egz. oraz w wersji elektronicznej na CD) wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r.. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz.462 z późn. zm.) oraz:
- Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 460);
- Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r. poz. 687 z późn. zm.);
– Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.);
– Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.);
– Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729).
2. Projekt wykonawczy (4 egz. oraz w wersji elektronicznej na CD) wykonany zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j.t. Dz.U. z 2013r. poz.1129)

3. Dokumentacja przetargowa (3 egz. oraz wersja elektroniczna na CD).
3.1. Przedmiar robót wykonany zgodnie z § 6–10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129) z rubrykami do sporządzenia kosztorysu ofertowego.
3.2. Kosztorys inwestorski dla poszczególnych branż, opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389).
3.3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla poszczególnych asortymentów robót sporządzane na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych opracowanych przez GDDP.

4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (5 egz. oraz w wersji elektronicznej na CD) opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

5. Opracowania związane i pozostałe.
5.1 Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500,
5.2 Aktualna mapa własnościowa terenu z wrysowanym projektowanym pasem drogowym.
5.3 Mapy sytuacyjne podziału nieruchomości przewidzianych projektem budowlanym do wykupu przez Inwestora, służące do wydania administracyjnej decyzji zatwierdzającej ten podział (uzgodnić w fazie roboczej z Zamawiającym).
5.4 Aktualne wypisy z ewidencji gruntów wraz z wykazem właścicieli działek sąsiadujących z działkami, na których planowana jest przedmiotowa inwestycja (z adresami i kodami pocztowymi).
5.5 Dokumentacja geologiczno – inżynierska oraz geotechniczna posadowienia obiektów (2 egz. oraz wersja elektroniczna na CD).
5.6 Wszelkie opracowania i decyzje (w tym decyzja środowiskowa, pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wód deszczowych z pasa drogowego) uzgodnienia opinie i pozwolenia które okażą się niezbędne do uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie realizacji inwestycji.
5.7 Projekt docelowej organizacji ruchu, zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem (Starosta Konecki).
5.8 Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki,
5.9 Czynny udział w konsultacjach społecznych przy udziale przedstawicieli Inwestora.

Wszystkie opracowania należy przekazać również w wersji elektronicznej na nośnikach CD, w formatach doc. (WORD), xls ( EXCEL), dwg. (AutoCad).

Uwaga:
Rozwiązania projektowe w fazie wstępnej (minimum 3 rozwiązania wariantowe - koncepcje ) oraz w wersji ostatecznej (wraz z projektem organizacji ruchu) należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego i w sposób z nim uzgodniony, poddać konsultacjom społecznym.

Uwaga: wszystkie opinie i decyzje w tym decyzję ZRID uzyskuje Projektant na podstawie wydanego pełnomocnictwa.

Ofertę można przekazać pisemnie/ faksem lub drogą elektroniczną do 17.07.2018r.
adres poczty elektronicznej przetargi@umkonskie.pl Fax: (0-41) 372 29-55

 

WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Termin wykonania przedmiotowego zadania: 360 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
2. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania(w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT).
3. Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.
4. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 2).
5. Wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza najpóźniej w dniu podpisania umowy winien przedstawić Zamawiającemu harmonogram-rzeczowo-finansowy.

Data wytworzenia dokumentu: 11.07.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lipca 2018 08:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 159
11 lipca 2018 08:15 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [zalaczniki_dokumentacja_droga_stadnicka_wola.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lipca 2018 08:14 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl