Miasto i Gmina Końskie

Ogłoszenia o przetargach zobacz archiwum »

Zaproszenie do złożenia oferty na: Budowa siłowni zewnętrznej – fundusz sołecki sołectwa Stary Kazanów

ZP. 271.2.121.2018.EP

Końskie 11.07.2018

 

ZAPROSZENIE
 DO ZŁOŻENIA OFERTY
na:
Budowa siłowni zewnętrznej – fundusz sołecki sołectwa Stary Kazanów.

 

Przedmiotem zamówienia jest : Dostawa i montaż urządzeń fitness wg projektu:
1. biegacz/pylon /orbitrek o wymiarach zewnętrznych: 0,832 m x 3,12 x i strefie bezpieczeństwa: 4,432 m x 6,72 m – szt. 1,
2. rower/pylon /jeździec o wymiarach zewnętrznych: 4,16 m x 6,465 m 1,30 m – szt. 1.

1. Jeżeli w zaproszeniu do składania oferty cenowej lub załącznikach została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy pzp.
2. Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.
3. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Ofertę można przekazać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną do 16.07.2018r.
adres poczty elektronicznej przetargi@umkonskie.pl Fax: (0-41) 372 29-55.

 

WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Termin wykonania przedmiotowego (1-2) zadania: pożądany 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy
2. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto  za wykonanie przedmiotowego zadania(w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT).

1. Zamawiający wybierze wykonawcę, który uzyskał najwyższą ilość punktów w kryteriach podanych w zaproszeniu
Cena oferty brutto – znaczenie 90 %
Termin realizacji zamówienia – znaczenie 10 %
2. Kryterium „cena oferty brutto” będzie rozpatrywana na podstawie ogólnej ceny brutto na poszczególne zadania  podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. W kryterium zostanie zastosowany   następujący wzór:

       Oferowana cena minimalna brutto

C =  ──────────────────── x 100 x 90%

          Cena badanej oferty brutto


Kryterium „termin wykonania zamówienia” będzie rozpatrywany na podstawie terminu podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. W kryterium zostanie zastosowany
następujący wzór:

W kryterium zostanie zastosowany następujący wzór:

    Najkrótszy oferowany termin  wykonania zamówienia

T =            ──────────────────────────     x 100x10%

      Termin wykonania zamówienia w badanej ofercie3. Punkty z w/w kryteriów zostaną zsumowane.

4. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 2).
5. Do oferty należy załączyć stosowne certyfikaty i atesty na urządzenia, wydane przez odpowiednie jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, np. Instytut Nadzoru Technicznego.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Data wytworzenia dokumentu: 11.07.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lipca 2018 13:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 153
13 lipca 2018 08:20 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lipca 2018 13:47 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [zalaczniki_silownia_zewn_st_kazanow_fs.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lipca 2018 13:45 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl