Miasto i Gmina Końskie

Ogłoszenia o przetargach zobacz archiwum »

Ogłoszenie nr 633038-N-2018 z dnia 2018-10-08 r. Gmina Końskie: Bankowa obsługa budżetu Gminy Końskie oraz jednostek organizacyjnych w latach 2019-2021 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Znak: ZP- 271.1.61.2018.EP                                                                     Końskie 15.10.2018

 

 

Otrzymują uczestnicy postępowania przetargowego

 

Dotyczy: Bankowa obsługa budżetu Gminy Końskie oraz jednostek organizacyjnych w latach 2019-2021

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z otrzymanymi pytaniami.

 

Pyt,. 1

Proszę o udzielenie informacji dotyczących :

 

Lp.

Treść zapytania

Gmina Końskie

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

19 jednostek organizacyjnych łącznie

1.

Ilość wpłat gotówkowych w kasie banku (realizowanych średniomiesięcznie)

22

0

67

2.

Łączna miesięczna wartość wpłat gotówkowych w kasie banku

251 890,00

0

114 378,00

3.

Ilość wypłat gotówkowych w kasie banku czekiem (średniomiesięcznie)

2

0

2

4.

Wartość wypłat gotówkowych w kasie banku czekiem (średniomiesięcznie)

2275

0

9940

5.

Ilość oraz rodzaj kart płatniczych

0

0

0

6.

Ilość przelewów elektronicznych miesięcznie

1065

5466

1002

7.

Ilość przelewów papierowych miesięcznie

0

0

0

8.

Ilość osób korzystających z bankowości elektronicznej

7

5

27

9.

Średniomiesięczny osad (stan rachunków)

878 148,00

403 454,00

768 524,00

Udzielone odpowiedzi zostały oznaczone kolorem czerwonym.

 

Pyt. 2 Z uwagi na brak powyższych informacji, które posiada tylko Bank obsługujący Zamawiającego, a które są konieczne do określenia poziomu cenowego w celu zachowania zasady równego traktowania wykonawców zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert z dnia 17.10.2018r. na 30.10.2018r.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje termin składania i otwarcia ofert
Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie do dnia 24.10.2018r. do godziny 09.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich
ul. Partyzantów 1 (pokój nr 24-sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu24.10.2018r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1 (pokój nr 9 ) .

 


 

głoszenie nr 500246985-N-2018 z dnia 15-10-2018 r.

Końskie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 633038-2018
Data: 08/10/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Końskie, Krajowy numer identyfikacyjny 29100979700000, ul. ul. Partyzantów  1, 26200   Końskie, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3723249, 3723720, e-mail przetargi@umkonskie.pl, faks 413 722 955.
Adres strony internetowej (url): www.umkonskie.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : Data 2018-10-17, godzina 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : Data 2018-10-24, godzina 09:00

 


 

Znak: ZP- 271.1.61.2018.EP                                                                            Końskie 18.10.2018

 

 

Otrzymują uczestnicy postępowania przetargowego

 

Dotyczy: Bankowa obsługa budżetu Gminy Końskie oraz jednostek organizacyjnych
w latach 2019-2021

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z otrzymanymi pytaniami.

 

Pyt,. 1

Prośba o udzielenie informacji dotyczących:

 1. Sprawozdania finansowe na 31.12.2017 r. i 30.09.2018 r. (jeśli zostały na dzień zapytania sporządzone) tj.:

 1. o nadwyżce albo deficycie (Rb-NDS),

 2. o stanie zobowiązań (Rb-Z),

 3. o dochodach (Rb-27S),

 4. o wydatkach (Rb-28S),

 5. o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego,

 1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego podjęta w aktualnym roku budżetowym, zwanej dalej WPF (wg ostatniej uchwały lub zarządzenia zmieniającego WPF),

 2. Informacje o zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego nieujętych w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach finansowych (sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej), wynikających z:

 1. umów (w tym również deklaracji, oświadczeń, listów wspierających itp.) które określają formę wsparcia finansowego udzielonego spółkom komunalnym (np. poprzez dopłaty do kapitału, podwyższenie kapitału, odkup akcji albo udziałów, przekazanie dotacji, udzielenie rekompensaty za świadczone usługi) w związku z realizowanymi przez te spółki przedsięwzięciami inwestycyjnymi, wraz z informacją o tych przedsięwzięciach,

 2. sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,

 3. leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,

 4. płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz jednostki,

 5. spłaty wierzyciela jednostki samorządu terytorialnego dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy – Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia.

 1. Informacje na temat jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności dotyczących:

 1. posiadanych udziałów lub akcji spółek prawa handlowego,

 2. udzielonych poręczeń i gwarancji,

 3. realizowanych inwestycji finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE.

 1. Zestawienie kredytów/pożyczek/gwarancji/poręczeń/obligacji, instytucja udzielająca, data udzielania, spłaty, kwota udzielania, aktualne zadłużenie.

 2. Informacja o braku zaległości w uiszczaniu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne oraz o braku zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków/instytucji finansowych, potwierdzona oświadczeniem Zamawiającego.

 3. Czy zamawiający wyraża zgodę aby co roku była podpisywana umowa kredytu w rachunku bieżącym (w okresie obsługi budżetowej) zawierana na wzorze obowiązującym w PKO Banku Polskim SA z uwzględnieniem postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia?

 4. Czy zamawiający wyraża zgodę aby udzielenie corocznie kredytu w rachunku bieżącym uzależnia się od:

 1. przedłożenia uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu na dany rok budżetowy lub projektu uchwały budżetowej, gdzie ustalona będzie maksymalna kwota kredytów i pożyczek możliwych do zaciągnięcia w danym roku budżetowym oraz upoważnienie dla Burmistrza do zaciągnięcia wnioskowanego kredytu,

 2. przekładania pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczących projektu budżetu na dany rok budżetowy,

 3. posiadania bieżącej zdolności kredytowej,

 4. podpisania umowy kredytowej,

 5. ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, o którym mowa w SIWZ.

 1. Czy Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej?

Odpowiedzi:

Pytanie 1

sprawozdania za 2017 r. w załączeniu termin sporządzenia sprawozdań za III kwartał 2018 r. – upływa w dniu 22 października 2018 r.

Lit. e gmina nie nadzoruje (nie posiada) sp zozu

Pytanie 2

Uchwały w sprawie WPF zamieszczane są na stronie urzędu w zakładce uchwały zarówno pierwotne i zmieniające

Pytanie 3

Gmina Końskie nie posiada innych zobowiązań nieujętych w kwocie zadłużenia wykazanej w sprawozdaniach.

Pytanie 4

a)      Gmina posiada udziały w spółkach komunalnych – 100% udział gminy (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sp. z o.o. w Końskich, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Końskich z siedzibą w Modliszewicach, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Końskich, Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Końskich, Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Sielpi w likwidacji)

b)      Gmina Końskie nie udzielała poręczeń i gwarancji,

c)      Gmina Końskie realizuje inwestycje współfinansowane ze środków UE – wymienione w części 1.1.2 – wykazu przedsięwzięć zawartego w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (umieszczona na stronach bip urzędu)

Pytanie 5 – Zestawienie kredytów/pożyczek/ obligacji na dzień 30.09.2018 r. – w załączeniu

Pytanie 6 Gmina Końskie nie posiada zaległości z tytułu podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zobowiązań z tytułu obligacji regulowane są terminowo

Pytanie 7

Tak

Pytanie 8

Tak  dla lit. a, b. d , e oraz c z uwzględnieniem uszczegółowienia dotyczącego lit.c zawartej w informacjach od banku

Pytanie 9

Tak

 


 

 Znak: ZP- 271.1.61.2018.EP

Końskie 18.10.2018


Otrzymują uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy: Bankowa obsługa budżetu Gminy Końskie oraz jednostek organizacyjnych w latach 2019-2021

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z otrzymanymi pytaniami.
 
1. Czy Gmina wyraża zgodę na podpisanie odrębnych umów: umowy w zakresie obsługi depozytowej oraz umowy kredytu w rachunku bieżącym (umowa kredytu w rachunku bieżącym będzie podpisywana co roku).
Odpowiedź: tak
2. Proszę o wyjaśnieni zapisu SIWZ, załącznika nr 1 do SIWZ oraz ogłoszenia o zamówienie dotyczące wymogu zatrudnienia na umowę o pracę „kierowcy autobusów”.
Odp:. Zamawiający modyfikuję SIWZ oraz  ogłoszenie poprzez usunięcie zwrotu o którym mowa powyżej
3. Proszę o wyjaśnienie zapisu formularza ofertowego pkt. 3 w zakresie akceptacji wzoru umowy przedstawionego w SIWZ – SIWZ zawiera tylko istotne postanowienia umowy a nie wzór umowy.
Odp: Zamawiający modyfikuje zapis poprzez zamianę wzór umowy na istotne postanowienia umowy.
4. Proszę o doprecyzowanie zapisu pkt. IV.5) ogłoszenia o zamówieniu oraz zapisu SIWZ (zał. nr 2) w zakresie zmian umowy tj. wskazanie zakresu i charakteru dokonywania zmian oraz warunków ich wprowadzenia.

Odp: Zamawiający określił zakres i charakter  zmian w ogłoszeniu. Zmiany winny uwzględniać specyfikę oraz organizację Gminy np. niestandardowa liczba rachunków VAT, a jednocześnie winny być zgodne z prawem.

 


 

Ogłoszenie nr 500252182-N-2018 z dnia 19-10-2018 r.

Końskie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 633038-2018
Data: 19/10/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Końskie, Krajowy numer identyfikacyjny 29100979700000, ul. ul. Partyzantów  1, 26200   Końskie, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3723249, 3723720, e-mail przetargi@umkonskie.pl, faks 413 722 955.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Końskie w okresie 3 lat tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2021r. wraz jednostkami organizacyjnymi obejmująca w szczególności: a) otwarcie i prowadzenie oprocentowanych rachunków bieżących i pomocniczych oraz rachunków VAT dla budżetu Gminy oraz n/w jednostek organizacyjnych: -dla Urzędu Miasta Gminy Końskie – 1 bieżący i pomocnicze w ilości wynikającej z potrzeb zamawiającego nie więcej niż 20 (w tym jeden nieoprocentowany) oraz jeden rachunek Euro, - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 1 bieżący i 3 pomocnicze, - Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi – 1 bieżący i 2 pomocnicze, - Pływalnia Miejska w Końskich – 1 bieżący i 2 pomocnicze, - Centrum Usług Wspólnych Gminy Końskie – 1 bieżący i 4 pomocnicze - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Końskich - 1 bieżący i 2 pomocnicze, - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Końskich - 1 bieżący i 2 pomocnicze, - Szkoła Podstawowa w Kopaninach- 1 bieżący i 2 pomocnicze, - Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie - 1 bieżący i 2 pomocnicze, - Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie - 1 bieżący i 2 pomocnicze, - Zespół Placówek Oświatowych w Modliszewicach - 1 bieżący i 2 pomocnicze, - Zespół Placówek Oświatowych w Nieświniu - 1 bieżący i 2 pomocnicze, - Zespół Placówek Oświatowych w Pomykowie - 1 bieżący i 2 pomocnicze, - Zespół Placówek Oświatowych w Rogowie - 1 bieżący i 2 pomocnicze, - Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli - 1 bieżący i 2 pomocnicze, - Przedszkole Nr 1 w Końskich - 1 bieżący i 1 pomocniczy, - Przedszkole Nr 2 w Końskich - 1 bieżący i 1 pomocniczy, - Przedszkole Nr 3 w Końskich - 1 bieżący i 1 pomocniczy, - Przedszkole Nr 4 w Końskich - 1 bieżący i 1 pomocniczy, - Przedszkole Nr 5 w Końskich - 1 bieżący i 1 pomocniczy, - Przedszkole Nr 6 w Końskich - 1 bieżący i 1 pomocniczy, w oparciu o odrębne umowy zawarte z poszczególnymi jednostkami wraz z wyodrębnieniem zryczałtowanej opłaty za prowadzenie rachunku po uzgodnieniu z Zamawiającym, b) objęcie systemem bankowości elektronicznej obsługiwanych rachunków. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w ilości stanowisk objętych systemem elektronicznym w zależności od potrzeb organizacyjnych. Za zainstalowanie, wszelkie aktualizacje oraz przeszkolenie pracowników, bank nie pobierze opłat ani też prowizji, c) realizację poleceń przelewów zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, d) dokonywanie wpłat oraz wypłat gotówkowych, e) możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym gminy, obsługiwanym przez UMiG, w kwocie nie przekraczającej 5 milionów złotych, którego wysokość zostanie corocznie określona w drodze uchwały budżetowej. Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR 1M plus stała marża banku. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji od niewykorzystanej części kredytu. Zabezpieczenie spłaty kredytu będzie stanowił weksel „in blanco”. Dodatkowe wymagania stawiane Wykonawcy: a) w przypadku dokonywania wpłat przez osoby fizyczne oraz inkasentów zobowiązań podatkowych, opłat wynikających z prawa miejscowego oraz innych należności na rzecz Gminy, bank nie pobierze opłat ani prowizji. W pozostałych przypadkach dotyczących wpłat z innych tytułów bank obciąży wpłacającego zgodnie z obowiązującą taryfą opłat i prowizji. b) w przypadku dokonywania wpłat gotówkowych przez jednostki organizacyjne na własne rachunki, bank nie pobierze opłat ani prowizji, c) Zamawiający na wniosek, bezpłatnie otrzyma czeki do rachunków objętych niniejszym postępowaniem, d) w przypadku konieczności otwarcia przez Zamawiającego dodatkowych rachunków pomocniczych, bank zastosuje stawki z niniejszego przetargu, e) z tytułu dokonywania przelewów pomiędzy Gminą i jej jednostkami organizacyjnymi, bank nie pobierze opłat ani prowizji, f) Bank po upływie 1 dnia roboczego umożliwi obsługiwanym jednostkom odebranie wyciągów bankowych z operacji dnia poprzedniego, g) automatyczne lokowanie wolnych środków pozostających na koniec tygodnia na lokacie „overnight” Zamawiający wydaje dyspozycje do godz. 11.00 ostatniego dnia roboczego. Lokowanie środków oparte będzie na stawce stanowiąca sumę stawki WIBID 1M i stałej marży banku podanej w ofercie. Do porównania ofert WIBID 1M na dzień 30 września 2018 r., h) lokowanie środków na innych lokatach krótkoterminowych i długoterminowych dostępnych w ofercie banku z możliwością ich automatycznej prolongaty, i) możliwość korzystania z innych narzędzi będących w danym momencie w ofercie publicznej, j) umowa zawarta z wybranym oferentem nie może być sprzeczna z warunkami przedstawionymi w niniejszej specyfikacji, k) Bank zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w przetargu z w/w jednostkami organizacyjnymi Gminy Końskie, l) Zamawiający zastrzega sobie możliwość otwarcia rachunków podstawowych i pomocniczych w przypadku utworzenia nowych jednostek organizacyjnych, m) Zamawiający zastrzega sobie możliwość likwidacji rachunków podstawowych i pomocniczych w przypadku likwidacji jednostek organizacyjnych, n) automatyczne przekazywanie środków pieniężnych na koniec miesiąca ze wskazanych rachunków na rachunek bieżący (rachunek budżetu), o) naliczenie i przekazanie odsetek bankowych ze wskazanych rachunków pomocniczych na rachunek bieżący na koniec każdego miesiąca ( nie później niż ostatniego dnia danego miesiąca). Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu tj. kierowcy autobusów, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony wart. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zostały zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. * art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. -Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia – czynności określone w SIWZ Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa wart. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób. a) Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie wymaganych tj. oświadczenia że osoby wykonujące czynności o których mowa powyżej, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, b) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w SIWZ wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 5 000,00 PLN.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Końskie w okresie 3 lat tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2021r. wraz jednostkami organizacyjnymi obejmująca w szczególności: a) otwarcie i prowadzenie oprocentowanych rachunków bieżących i pomocniczych oraz rachunków VAT dla budżetu Gminy oraz n/w jednostek organizacyjnych: -dla Urzędu Miasta Gminy Końskie – 1 bieżący i pomocnicze w ilości wynikającej z potrzeb zamawiającego nie więcej niż 20 (w tym jeden nieoprocentowany) oraz jeden rachunek Euro, - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 1 bieżący i 3 pomocnicze, - Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi – 1 bieżący i 2 pomocnicze, - Pływalnia Miejska w Końskich – 1 bieżący i 2 pomocnicze, - Centrum Usług Wspólnych Gminy Końskie – 1 bieżący i 4 pomocnicze - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Końskich - 1 bieżący i 2 pomocnicze, - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Końskich - 1 bieżący i 2 pomocnicze, - Szkoła Podstawowa w Kopaninach- 1 bieżący i 2 pomocnicze, - Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie - 1 bieżący i 2 pomocnicze, - Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie - 1 bieżący i 2 pomocnicze, - Zespół Placówek Oświatowych w Modliszewicach - 1 bieżący i 2 pomocnicze, - Zespół Placówek Oświatowych w Nieświniu - 1 bieżący i 2 pomocnicze, - Zespół Placówek Oświatowych w Pomykowie - 1 bieżący i 2 pomocnicze, - Zespół Placówek Oświatowych w Rogowie - 1 bieżący i 2 pomocnicze, - Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli - 1 bieżący i 2 pomocnicze, - Przedszkole Nr 1 w Końskich - 1 bieżący i 1 pomocniczy, - Przedszkole Nr 2 w Końskich - 1 bieżący i 1 pomocniczy, - Przedszkole Nr 3 w Końskich - 1 bieżący i 1 pomocniczy, - Przedszkole Nr 4 w Końskich - 1 bieżący i 1 pomocniczy, - Przedszkole Nr 5 w Końskich - 1 bieżący i 1 pomocniczy, - Przedszkole Nr 6 w Końskich - 1 bieżący i 1 pomocniczy, w oparciu o odrębne umowy zawarte z poszczególnymi jednostkami wraz z wyodrębnieniem zryczałtowanej opłaty za prowadzenie rachunku po uzgodnieniu z Zamawiającym, b) objęcie systemem bankowości elektronicznej obsługiwanych rachunków. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w ilości stanowisk objętych systemem elektronicznym w zależności od potrzeb organizacyjnych. Za zainstalowanie, wszelkie aktualizacje oraz przeszkolenie pracowników, bank nie pobierze opłat ani też prowizji, c) realizację poleceń przelewów zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, d) dokonywanie wpłat oraz wypłat gotówkowych, e) możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym gminy, obsługiwanym przez UMiG, w kwocie nie przekraczającej 5 milionów złotych, którego wysokość zostanie corocznie określona w drodze uchwały budżetowej. Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR 1M plus stała marża banku. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji od niewykorzystanej części kredytu. Zabezpieczenie spłaty kredytu będzie stanowił weksel „in blanco”. Dodatkowe wymagania stawiane Wykonawcy: a) w przypadku dokonywania wpłat przez osoby fizyczne oraz inkasentów zobowiązań podatkowych, opłat wynikających z prawa miejscowego oraz innych należności na rzecz Gminy, bank nie pobierze opłat ani prowizji. W pozostałych przypadkach dotyczących wpłat z innych tytułów bank obciąży wpłacającego zgodnie z obowiązującą taryfą opłat i prowizji. b) w przypadku dokonywania wpłat gotówkowych przez jednostki organizacyjne na własne rachunki, bank nie pobierze opłat ani prowizji, c) Zamawiający na wniosek, bezpłatnie otrzyma czeki do rachunków objętych niniejszym postępowaniem, d) w przypadku konieczności otwarcia przez Zamawiającego dodatkowych rachunków pomocniczych, bank zastosuje stawki z niniejszego przetargu, e) z tytułu dokonywania przelewów pomiędzy Gminą i jej jednostkami organizacyjnymi, bank nie pobierze opłat ani prowizji, f) Bank po upływie 1 dnia roboczego umożliwi obsługiwanym jednostkom odebranie wyciągów bankowych z operacji dnia poprzedniego, g) automatyczne lokowanie wolnych środków pozostających na koniec tygodnia na lokacie „overnight” Zamawiający wydaje dyspozycje do godz. 11.00 ostatniego dnia roboczego. Lokowanie środków oparte będzie na stawce stanowiąca sumę stawki WIBID 1M i stałej marży banku podanej w ofercie. Do porównania ofert WIBID 1M na dzień 30 września 2018 r., h) lokowanie środków na innych lokatach krótkoterminowych i długoterminowych dostępnych w ofercie banku z możliwością ich automatycznej prolongaty, i) możliwość korzystania z innych narzędzi będących w danym momencie w ofercie publicznej, j) umowa zawarta z wybranym oferentem nie może być sprzeczna z warunkami przedstawionymi w niniejszej specyfikacji, k) Bank zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w przetargu z w/w jednostkami organizacyjnymi Gminy Końskie, l) Zamawiający zastrzega sobie możliwość otwarcia rachunków podstawowych i pomocniczych w przypadku utworzenia nowych jednostek organizacyjnych, m) Zamawiający zastrzega sobie możliwość likwidacji rachunków podstawowych i pomocniczych w przypadku likwidacji jednostek organizacyjnych, n) automatyczne przekazywanie środków pieniężnych na koniec miesiąca ze wskazanych rachunków na rachunek bieżący (rachunek budżetu), o) naliczenie i przekazanie odsetek bankowych ze wskazanych rachunków pomocniczych na rachunek bieżący na koniec każdego miesiąca ( nie później niż ostatniego dnia danego miesiąca). Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony wart. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zostały zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. * art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. -Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia – czynności określone w SIWZ Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa wart. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób. a) Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie wymaganych tj. oświadczenia że osoby wykonujące czynności o których mowa powyżej, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, b) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w SIWZ wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 5 000,00 PLN.

 

Data wytworzenia dokumentu: 08.10.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 października 2018 10:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 307
19 października 2018 11:58 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2018 11:58 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [bankowa_obsluga_budzetu_na_2019_2021_pytania_20181019_zalaczniki.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2018 11:57 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl