Miasto i Gmina Końskie

Ogłoszenia o przetargach zobacz archiwum »

Zaproszenie do złożenia oferty na: Przebudowa drogi wew. ul. Spokojnej w Nieświniu w ramach zadania „Przebudowa, budowa dróg, chodników oraz innej infrastruktury na terenie miasta i gminy Końskie”

ZP. 271.2.190.2018.EP

Końskie 02.11.2018

 

ZAPROSZENIE
 DO ZŁOŻENIA OFERTY
na:
Przebudowa drogi wew. ul. Spokojnej w Nieświniu w ramach zadania „Przebudowa, budowa dróg, chodników oraz innej infrastruktury na terenie miasta i gminy Końskie”

 

W zakres zamówienia wchodzi przebudowa drogi wew. o długości ok. 250 m, szerokości nawierzchni 4,50m, kategoria ruchu KR2.
W zakres zamówienia wchodzi w szczególności :
- wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni,
- wzmocnienie istniejącej nawierzchni kruszywem,  
- wykonanie nawierzchni  bitumicznej (w-wy wyrównawczej i ścieralnej  gr. 3+4 cm), z betonu asfaltowego KR 2,
- wykonanie poboczy szer. 0,70m z kruszywa
- roboty porządkowe.

Uwagi:
Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsca budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.
Wykonawca winien mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający wymagane polskim Prawem budowlanym uprawnienia danej specjalności do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. dysponuje osobą/osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej. ( UWAGA: Do oferty należy załączyć wykaz osób)
Wszystkie zastosowane i potrzebne do wykonania zadania materiały muszą być w pierwszym gatunku, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Materiały należy przedstawić do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru.

Ofertę można przekazać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną do 08.11.2018r.
adres poczty elektronicznej przetargi@umkonskie.pl Fax: (0-41) 372 29-55.

 

WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Termin wykonania przedmiotowego zadania: 30 dni od daty podpisania umowy
2. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto  za wykonanie przedmiotowego zadania(w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT).
Cena oferty brutto – znaczenie 100 %
3.Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 2).

Data wytworzenia dokumentu: 02.11.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 listopada 2018 11:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 204
02 listopada 2018 11:33 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [przebudowa_spokojnej_nieswin_zalaczniki.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 listopada 2018 11:33 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [przebudowa_spokojnej_nieswin_oferta_wzor_umowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 listopada 2018 11:30 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl