Miasto i Gmina Końskie

Ogłoszenia o przetargach zobacz archiwum »

Zaproszenie do złożenia oferty Na Budowa Ławki Niepodległości w Końskich”

ZP. 271.2.193.2018.EP

Końskie 06.11.2018

 

ZAPROSZENIE
 DO ZŁOŻENIA OFERTY
Na
Budowa Ławki Niepodległości w Końskich ”

 

Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo  w załączniku Nr 1 oraz załączniku nr 2
Część regionalna obejmuje zamieszczenie nagrania  - Szlak Legionowy - obejmujący tereny związane z walkami i działalnością Legionów Polskich.
Część lokalna zawiera jeden materiał odnoszący się do lokalnych tradycji oręża polskiego w załączniku nr 2.
Ławka usytuowana będzie na działce nr 4995/13 będącej własnością Gminy Końskie. Szczegółowe usytuowanie ławki należy uzgodnić z Zamawiającym.
Uwagi:
1. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy pzp.
2. Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.
3. Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Termin realizacji zamówienia –  21.12.2018r.
Ofertę można przekazać pisemnie do dnia 13.11.2018r- biuro podawcze (Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, pok. nr 24), i/lub e-mailem adres: przetargi@umkonskie.pl i/lub faksem  41 372 29 55.

 

WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 3). Wykonawca określi cenę brutto (w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT ) za wykonanie przedmiotowego zadania.
2. Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.
3. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w zleceniu.

 

Zadanie współfinansowane w ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej pt. „Ławka Niepodległości dla samorządów”

Data wytworzenia dokumentu: 06.11.2018
Dokument wytworzony przez: Referat Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 listopada 2018 12:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 237
06 listopada 2018 12:29 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [lawka_niepodleglosci_zalaczniki.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 listopada 2018 12:24 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl