Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Informacja o unieważnieniu postępowania - Termomodernizacja MGOPS w Końskich (audyty, dokumentacja, wykonanie) – roboty budowlane w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Końskie

ZP-271.1.24.2018.DS

Końskie, dn. 15.05.2018 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Termomodernizacja MGOPS  w Końskich (audyty, dokumentacja, wykonanie) – roboty budowlane w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Końskie.

Informuję, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.
Podstawę unieważnienia stanowi art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.