Miasto i Gmina Końskie

Wyniki rozstrzygniętych przetargów zobacz archiwum »

Unieważnienie postępowania - uzupełnienie infrastruktury turystycznej w miejscowościach Stara Kuźnica i Niebo w ramach zadania pn. Oznakowanie 35 km Piekielnego szlaku wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej malej infrastruktury turystycznej

Znak: ZP-271.1/32/2014/E.P.

Końskie 21.11.2014

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 93 ust. 1pkt. 4  pzp zawiadamiam, że postępowanie pn: uzupełnienie infrastruktury turystycznej w miejscowościach Stara Kuźnica i Niebo w ramach zadania pn. Oznakowanie 35 km Piekielnego szlaku wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej malej infrastruktury turystycznej  zostaje unieważnione. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Jednocześnie informuję, że:
- oferta firmy Michał Pastuszka Firma Produkcyjno-Usługowa DREW-POL Gatniki 7A, 26-200 Końskie, zostaje odrzucona. Podstawę odrzucenia oferty stanowi art. 89 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 poz. 907 późn. zm.). Oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a zgodnie art. 24 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
W/w Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających spełnianie  warunków udziału w postępowaniu ( aktualne zaświadczenie ZUS oraz US).

Data wytworzenia dokumentu: 21.11.2014
Dokument wytworzony przez: Biuro Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2014 12:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 643
21 listopada 2014 12:09 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl