Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Końskie Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 15 ust. 2a-b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020) i art. 41...

Wykaz klubów sportowych, którym przyznano dotację na dofinasowanie realizacji zadań w zakresie rozwoju sportu w roku 2020

Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Lp. Nazwa beneficjenta Nazwa zadania

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2020

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2020 Burmistrz Miasta i Gminy Końskie na podstawie § 8 uchwały Nr LXIII/463/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września...

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 - informacja o wynikach konsultacji społecznych

Końskie, 2019-10-14 Znak: Ed. 523.1.2019 Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na...