Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii).

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) i art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015r. poz. 1286 z późn. zm.) i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XV/118/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2016, zmieniona uchwałą Nr XVII/158/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz zgodnie z uchwałą Nr XV/126/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2015r. r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016,  – zarządzam, co następuje:

 

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii).

 

1. Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

 

2. Wymagania stawiane kandydatom: W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają następujące kryteria:

  1. nie zostały wskazane przez organizacje lub podmioty biorące udział w konkursie, 

  2. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności (do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika – Dz. U. z 2016 r. 23)

  3. korzystają z pełni praw publicznych,

  4. posiadają doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. 

 

3. Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w sekretariacie Urzędu Miasta
i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok. nr 24) lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie, w terminie do dnia
10 lutego 2016r.(decyduje data wpływu zgłoszenia do sekretariatu Urzędu). Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

4. Każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, powołuje do komisji konkursowej osoby wybrane spośród zgłoszonych w trakcie niniejszego naboru kandydatów, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje i podmioty biorące udział w konkursie.

5. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

 

Szczegółowe informacje na temat naboru kandydatów oraz formularze zgłoszeniowe można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich – pok. nr 1, tel. 41 372 69 05 lub w wersji elektronicznej na stronie www.umkonskie.bipgmina.pl, (w zakładce: ogłoszenia i informacje - współpraca z organizacjami pozarządowymi) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich www.umkonskie.pl ( w zakładce: organizacje pozarządowe – ogłoszenia).


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 stycznia 2016 10:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Głębocka
Ilość wyświetleń: 1333
26 stycznia 2016 13:55 (Anna Głębocka) - Opublikowanie dokumentu.
26 stycznia 2016 10:42 (Anna Głębocka) - Dodanie załącznika [formularz_zgloszeniowy__do_pobrania.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
26 stycznia 2016 10:41 (Anna Głębocka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)