Miasto i Gmina Końskie

Współpraca z organizacjami pozarządowymi zobacz archiwum »

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, poz. 1948, z 2017r. poz. 60, poz. 573, poz. 1909) i art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.) i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783) w związku z uchwałą Nr XLII/412/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2018 oraz zgodnie z uchwałą Nr XLII/410/2017 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2017r. r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, – zarządzam, co następuje:

 

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

 

do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii).

1. Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają następujące kryteria:
1) nie zostały wskazane przez organizacje lub podmioty biorące udział w konkursie,
2) nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności (do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika – Dz. U. z 2017r. poz. 1257),
3) korzystają z pełni praw publicznych,
4) posiadają doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.

3. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok. nr 24) lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie, w terminie do dnia 30 stycznia 2018r. Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, powołuje do komisji konkursowej osoby wybrane spośród zgłoszonych w trakcie niniejszego naboru kandydatów, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje i podmioty biorące udział w konkursie.

5. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Szczegółowe informacje na temat naboru kandydatów oraz formularze zgłoszeniowe można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich - pok. nr 1, tel. 41 372 69 05 lub w wersji elektronicznej na stronie www.umkonskie.bipgmina.pl ( w zakładce: ogłoszenia i informacje - współpraca z organizacjami pozarządowymi) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich www.umkonskie.pl.

Data wytworzenia dokumentu: 16.01.2018
Dokument wytworzony przez: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 stycznia 2018 14:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 504
16 stycznia 2018 14:12 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2018 14:09 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [zarz_19_2018_formularz_zgloszeniowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2018 14:08 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl