Miasto i Gmina Końskie

Budżet na rok 2011 zobacz archiwum »

Zarządzenie Nr 330/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 330/2010
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE
z dnia 12 listopada 2010 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2011 rok.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 233, art. 238 ust. 1 i 2, art. 240 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2011 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem oraz informacją opisową o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych, ogólną informacją o stanie mienia gminnego ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem, wykazem zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE ze wskazaniem etapu aplikowania o współfinansowanie, stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2011 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem oraz informacją opisową o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych, ogólną informacją o stanie mienia gminnego ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem, wykazem zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE ze wskazaniem etapu aplikowania o współfinansowanie.

§ 3. Przedłożyć Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2011 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem oraz informacją opisową o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych, ogólną informacją o stanie mienia gminnego ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem, wykazem zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE ze wskazaniem etapu aplikowania o współfinansowanie.

§ 4. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej podstawą gospodarki finansowej w 2011 r. jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony Radzie Miejskiej w Końskich.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Dokument wytworzony przez: Wydział Finansowy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 maja 2012 14:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 823
11 maja 2012 14:55 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [inwestycje_z_ue_2011.doc] do dokumentu.
11 maja 2012 14:54 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [zalaczniki_do_projektu_budzetu_2011.zip] do dokumentu.
11 maja 2012 14:54 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_budzetowej_na_2011.doc] do dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl