Miasto i Gmina Końskie

Budżet na rok 2011 zobacz archiwum »

Uchwała Nr 96/II//2010 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Końskie na 2011 rok

Uchwała Nr 96/II//2010
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 3 grudnia 2010 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Końskie na 2011 rok

 

VIII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:

Ewa Midura - przewodniczący,
Wojciech Czerw - członek
Zbigniew Rękas - członek

po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2010 r. projektu budżetu Miasta i Gminy na 2011 rok przedłożonego przez Burmistrza Miasta i Gminy na podstawie art. 13 pkt. 3, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) postanawia:

zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Końskie na 2011 rok

wnosząc jednocześnie uwagę zamieszczoną w uzasadnieniu.

 

Uzasadnienie

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie spełniając wymogi określone w art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w dniu 15.11.2010 r. projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Końskie na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Na podstawie art. 13 pkt. 3 w/w ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz art. 238 ust. 1 pkt i ust. 3 w/w ustawy o finansach publicznych zaopiniowaniu podlega projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Końskie na 2011 rok.

Przedmiotowy projekt uchwały budżetowej zgodny jest z art.211 ust. 5 i art. 212 ustawy o finansach publicznych.

Dochody i wydatki budżetu przedstawione zostały w zał. Nr 1 i 2 do projektu uchwały budżetowej w szczegółowości według działów, rozdziałów i paragrafów. Powyższa szczegółowość planowanych dochodów i wydatków określona została przez organ stanowiący w uchwale Nr LXIII/459/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Kwoty planowanych wydatków bieżących mają pokrycie w dochodach co odpowiada dyspozycji art. 242 w/w ustawy.

Analiza wydatków zaplanowanych w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej wskazuje na to, że zaplanowane zostały w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej wydatki na zadania własne obowiązkowe. Część wydatków budżetowych będzie realizowana w formie dotacji przedmiotowych, celowych i podmiotowych. Dotacje te zostały zaplanowane prawidłowo.

Planowane na 2011 rok wydatki budżetowe są wyższe od planowanych dochodów w związku z czym w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Końskie na 2011 rok zaplanowany jest deficyt w kwocie 16.500.000 zł. Możliwość sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Końskie na 2011 rok była przedmiotem odrębnej opinii Składu Orzekającego.

Ponadto w projekcie uchwały budżetowej w związku z planowanym deficytem i koniecznością spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowane zostały przychody pochodzące z kredytów i pożyczek a także zaplanowane zostały rozchody budżetu przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przychody z w/w źródeł przeznaczone powinny

być na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań i sfinansowanie zadań inwestycyjnych, których realizacja ma wpływ na wysokość planowanego deficytu. Natomiast z załącznika nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej wynika jednak, iż wydatki majątkowe planowane na 2011 r. mają zapewnione źródło finansowania w dochodach własnych, dotacjach i środkach pochodzących z innych źródeł oraz w środkach wymienionych a art. 5 ust. 1 pkt. 2i 3 ustawy o finansach publicznych (bez udziału w finansowaniu zadań majątkowych kredytów i pożyczek). Prawidłowo ustalone zostały limity zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wielkości zobowiązań przypadających do spłaty w 2011 roku są zgodne z prawem, co stwierdzono na podstawie art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Prawidłowo zaplanowane zostały rezerwy w tym ogólna i na zarządzanie kryzysowe oraz plan o którym mowa w art. 214 pkt 3 ustawy o finansach publicznych przedstawiony w załączniku nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

Upoważnienia dla Burmistrza Miasta i Gminy zawarte w par. 12 projektu uchwały budżetowej odpowiadają zakresowi upoważnień jakich może udzielić organ stanowiący organowi wykonawczemu w uchwale budżetowej.

Określony w § 14 projektu uchwały budżetowej tryb ogłoszenia uchwały budżetowej zgodny jest z art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Poczynione przez Skład Orzekający ustalenia dotyczące treści przedstawionego projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Końskie na 2011 r. pozwalają na stwierdzenie, iż projekt ten zgodny jest z obowiązującymi przepisami prawa (z zastrzeżeniem w/w uwagi) oraz zgodny jest z zasadami planowania budżetowego w tym w szczególności z zasadą równowagi budżetowej.

Reasumując powyższe Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Przewodniczący Składu Orzekającego

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 maja 2012 14:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 696
11 maja 2012 15:02 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu.
10 maja 2012 14:45 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl