Miasto i Gmina Końskie

Budżet na rok 2011 zobacz archiwum »

Uchwala Nr 97/11/2010 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Końskie na 2011 rok

Uchwala Nr 97/11/2010
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 3 grudnia 2010 roku

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Końskie na 2011 rok

 

VIII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:

Przewodniczący: Ewa Midura
Członkowie: Wojciech Czerw
Zbigniew Rękas

po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2010 roku projektu uchwały budżetowej na 2011 rok przedstawionego przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie - na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz.577 ze zm.) uchwala co następuje:

Miasto i Gmina Końskie ma możliwość sfinansowania planowanego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok deficytu budżetu w kwocie 16.500.000 zl.

 

Uzasadnienie

 

W projekcie uchwały budżetowej Gminy na 2011 rok zaplanowano: dochody budżetowe w kwocie 101.213.199 zł oraz wydatki budżetowe w kwocie 117.713.199 zł. Deficyt budżetu 2011 roku w wysokości 16.500.000 zł, zaplanowany zgodnie z dyspozycją art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek - co wynika z § 3 projektu uchwały budżetowej. Wskazane w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Końskie źródła przychodów finansujących deficyt budżetowy określone są w art. 217 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Biorąc pod uwagę zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok Miasta i Gminy Końskie rozchody przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek a także wydatki na obsługę długu, stwierdzono, że relacja określona w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) stosowana na podstawie art. 121 ust. 8 ustawy z/ dnia 27.08.2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) zostanie zachowana i wyniesie 4,25%.

Przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek wpłyną na wzrost długu publicznego Miasta i Gminy Końskie, który na koniec 2011 wyniesie 42,60% planowanych dochodów budżetu, co nie narusza warunku wynikającego z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005 r. stosowanego na podstawie art. 121 ust. 8 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Reasumując powyższe ustalenia Skład Orzekający stwierdza możliwość sfinansowania deficytu zaplanowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Końskie na 2011 rok.

 

Pouczenie

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 maja 2012 14:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 710
11 maja 2012 15:06 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu.
10 maja 2012 14:46 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl