Budżet na rok 2011

Uchwala Nr 98/11/2010 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2016 Miasta i Gminy Końskie

Uchwala Nr 98/11/2010
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 3 grudnia 2010 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2016 Miasta i Gminy Końskie

 

VIII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:

Przewodniczący: Ewa Midura
Członkowie: Wojciech Czerw
Zbigniew Rękas

na podstawie art. 13 pkt 12 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), po zbadaniu w dniu 3 grudnia 2010 roku projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2011-2016

 

postanawia

 

zaopiniować pozytywnie przedłożony przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2016

 

Uzasadnienie

 

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2011

- 2016 przedłożony został Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w dniu 15 listopada 2010 roku wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2011 zgodnie z art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Końskie sporządzona została do roku 2016. Termin ten został wyznaczony limitami wydatków na planowane do realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Przedstawiony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2016 zgodnie z art. 226 ust.l ustawy o finansach publicznych określa dla każdego roku budżetowego:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,

- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,

- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, sposób sfinansowania spłaty długu oraz objaśnienia przyjętych wartości.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie Miasta i Gminy Końskie na 2011 r. co odpowiada dyspozycji art. 229 ustawy o finansach publicznych. W załączniku do uchwały w sprawie WPF określone zostały odrębnie dla każdego przedsięwzięcia: nazwa i cel, jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań.

Upoważnienia zawarte w uchwale w sprawie WPF odpowiadają zakresowi upoważnień wynikającemu z art. 228 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie uchwały w sprawie WPF określona została kwota długu Miasta i Gminy Końskie. Okres prognozy długu obejmuje lata do 2021 r., na które zaciągnięto zobowiązania oraz planuje się je zaciągnąć.

Wskaźniki obciążenia dochodów w latach 2011 -2013 spełniają wymogi art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Podane informacyjnie wielkości dotyczące relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie przekraczają średniej arytmetycznej wyliczonej zgodnie z art. 243 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Projekt uchwały w sprawie WPF spełnia zasady planowania budżetów w poszczególnych latach przede wszystkim zachowanie równowagi budżetowej, określenie wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu w sposób umożliwiający uchwalenie budżetów zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Mając powyższe na uwadze należało postanowić jak na wstępie.

 

Pouczenie

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wiadomość powiązana z

Wydziały

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 maja 2012 14:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 1296
11 maja 2012 15:09 (Jacek Muszyński) - Zmiana danych dokumentu.
10 maja 2012 14:47 (Jacek Muszyński) - Dodanie dokumentu.