Miasto i Gmina Końskie

Budżet na rok 2011 zobacz archiwum »

Uchwała Nr 9/1/2011 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 lutego 2011 roku

Uchwała Nr 9/1/2011
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 9 lutego 2011 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Końskie

 

VIII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:

Przewodniczący:
Ewa Midura
Członek:
Wojciech Czerw
Zbigniew Rękas

po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2011 roku uchwały Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz uchwały Nr III/16/2010 z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie budżetu miasta i Gminy Końskie na rok 2011.

na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 13 pkt 10 oraz 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 200] r. Nr 55, poz.577 ze zm.)

 

postanawia
pozytywnie zaopiniować:

 

1/ planowaną kwotę długu w stosunku do planowanych dochodów na lata 2011-2013 jako zgodną z art. 169 — 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych stosowanymi na podstawie art 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz.1241/.

2/ relację spłaty zobowiązań zaliczanych do długu w stosunku do dochodów w latach 2014-2021 wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych/Dz. U. Nr 157, poz.124l ze zm./.

 

Uzasadnienie

 

Prognoza kwoty długu na rok 2011 i lata następne obejmuje lata, na które zaciągnięto zobowiązania oraz planuje się je zaciągnąć. Dług Miasta i Gminy Końskie na koniec 2011 roku wyniesie 43.115.654 zł i podlegał będzie spłacie w latach 2012-2020 do całkowitego rozliczenia w roku 2021.

Wskaźniki obciążenia dochodów w latach 2011 —2013 spełniają wymogi określone w art. 169 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych stosowanego na podstawie art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz.1241/. Wskaźniki te wiatach 2014-2021 spełniają wymogi określone wart. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przy uwzględnieniu treści art.244 w/w ustawy.

Wskaźnik obciążenia długiem w latach 201 l-2013 w stosunku do planowanych dochodów w poszczególnych latach wynosi: w roku 2011 — 42,74%, w roku 2012 — 45,12%, w roku 2013 46,84%, zatem nie narusza warunku wynikającego z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych stosowanego na podstawie art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241).

 

Pouczenie

 

Na podstawie art. 20 ust. I ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) od niniejszej uchwały Rady Miejskiej w Końskich przysługuje prawo wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 maja 2012 14:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 853
11 maja 2012 15:12 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu.
10 maja 2012 14:47 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl