Miasto i Gmina Końskie

Uchwały Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast zobacz archiwum »

Uchwała Nr I/8/2015Uchwała Nr I/8/2015

 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast 

z dnia 22 stycznia 2015 roku

 

w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Staropolskiego Związku Gmin i Miast  na lata 2015-2018


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z poźn. zm.) oraz art. 226, art.227 art. 228 i art. 230 ust.6, art.235, art.236, art.258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust.3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.)

 

Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Staropolskiego Związku Gmin i Miast na lata 2015-2018 obejmującą:

 1. dochody i wydatki bieżące budżetu Związku, w tym wydatki:

  - na obsługę długu,

  - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,

  - na wynagrodzenie i składki od nich naliczane,

  - związane z funkcjonowaniem organów Związku;

 2. wynik budżetu Związku

 3. objaśnienia przyjętych wartości z pkt. 1-2. zgodnie z zał. Nr 3.

 

§ 2. Ustala się wykaz planowanych wieloletnich przedsięwzięć Związku zgodnie
z załącznikiem Nr 2.

 

§ 3. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań:

 1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w zał. Nr 2 do niniejszej uchwały;

 2. których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości limitów zobowiązań określonych w zał. Nr 2 do niniejszej uchwały


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

 

§ 6. Z dniem 22 stycznia 2015 r. traci moc Uchwała Nr XVIII/36/2013r.  Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Staropolskiego Związku Gmin i Miast na lata 2014-2017 zmieniona Uchwałą Nr XIX/40/2014 z dnia 26 marca 2014 roku.

 

                                                                            Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                     Józef Śliz

 

Dokument wytworzony przez:
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 czerwca 2016 12:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Głębocka
Ilość wyświetleń: 285
11 września 2017 11:10 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 czerwca 2016 12:48 Anna Głębocka - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 czerwca 2016 12:46 Anna Głębocka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl