Miasto i Gmina Końskie

Uchwały Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast zobacz archiwum »

Uchwała Nr I/9/2015Uchwała Nr I/9/2015

 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast  

z dnia 22 stycznia 2015 r.

 

w sprawie: uchwalenia budżetu  Staropolskiego Związku Gmin i Miast  na 2015 rok


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z poźn. zm.) w związku z art. 211, art.212 ust.1 pkt.1, 2, 6, ust.2 pkt.1, 2, art. 222 ust.1, ust.4, art. 231 ust.2, art.235, art.236, art.258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust.3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.)


Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Dochody budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast

w wysokości                                                                               943 300,00 zł

z tego:

a) dochody bieżące:                                                                     943 300,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§ 2. 1. Wydatki budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast

w wysokości                                                                            943 300,00 zł

z tego:

a) wydatki bieżące                                                                   943 300,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości               -           2 000,00zł

 

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny),

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu          w kwocie             100 000,00zł,
w tym:
1a) kredyty w kwocie                                               -                                        100 000,00zł

 

§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w §4 niniejszej uchwały.

 

§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy  i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie związku.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu związku.

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Staropolskiego Związku Gmin i Miast.

 

                                                                       Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                   Józef Śliz

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały Nr I/9/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku

 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast w sprawie

 budżetu SZGiM na 2015 rok.

 

Budżet został opracowany w oparciu o niżej wymienione przepisy i wytyczne:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

Powyższe przepisy określają podstawowe zasady opracowania oraz tryb i terminy uchwalania budżetu .

Ponadto przy sporządzaniu projektu budżetu zostały wykorzystane:

- uchwała Nr XVIII/5/10 Zgromadzenia SZGiM z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast oraz rodzaju  i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

- uchwała Nr XXII/46/2014 Zgromadzenia SZGiM z dnia 19 września 2014 roku w sprawie ustalenia rocznej składki członkowskiej dla gmin na 2015 rok,

 1. - prognozowany wskaźnik wzrostu cen,

 2. - planowane zatrudnienie.

   

  Projekt budżetu na 2015 rok po STRONIE DOCHODÓW zamyka się kwotą 943 300 zł, która pochodzi ze składek członkowskich gmin wchodzących w skład Związku oraz środków pozyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich na refundację wynagrodzeń osób bezrobotnych skierowanych do różnych form zatrudnienia.

  Przy ustalaniu strony dochodowej budżetu wzięto pod uwagę przewidywane wykonania poszczególnych źródeł dochodów za 2014 rok oraz możliwość uzyskania wpływów w 2015 roku.

    

  DOCHODY:

  DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                              -           93 300,00zł,

  Planowane w tym dziale dochody pochodzą w całości ze składek członkowskich. Planowana wysokość składki członkowskiej na 2015 rok wynosić będzie 1,15 zł na  1 mieszkańca zamieszkałego na terenie danej gminy w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok obrachunkowy, na podstawie danych statystycznych GUS..

   

  DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
  ŚRODOWISKA                                                    -                                   850 000,00zł

  Kwota planowanych dochodów ze składek członkowskich wynosi           300 000,00zł,
   a ze środków pozyskanych z Funduszu Pracy                                            550 000,00zł

  Są to wielkości planowane na podstawie wykonania z lat poprzednich.

  Zaplanowane dochody budżetowe na 2015 rok zostały określone w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

   

  STRONA WYDATKOWA budżetu uzależniona jest od strony dochodowej, na którą składają się jak już określono dochody własne, ustalone w granicach możliwości ich realizacji.

  Projekt wydatków budżetu na 2015 rok zamyka się kwotą                      943 300,00 zł,
  i są to w całości wydatki bieżące.

  W ramach wydatków bieżących planowane są kwoty na:

  - wydatki jednostek budżetowych                                                               932 300,00zł

   w tym:

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                               832 600,00zł

  - wydatki związane z realizacja zadań statutowych                                       99 700,00zł

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         10 000,00zł

  - obsługę długu publicznego                                                                             1 000,00zł.

  Nie planuje się udzielania dotacji, wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.

  Zaplanowane wydatki budżetowe na 2015 rok zostały określone w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

   

  WYDATKI:

  DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                     -       93 300,00 zł

                          W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki bieżące związane
  z funkcjonowaniem Biura Związku tj. na

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           78 600,00 zł

  - wydatki związane z realizacja zadań statutowych                                                 14 700,00 zł

   

  DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                           -               1 000,00 zł

                          W związku z zaplanowanym kredytem krótkoterminowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, planuje się:

  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty
  i prowizje w kwocie                                                                                                         500,00zł

  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie                                                                 500,00zł.

   

  DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA                                                   -                2 000,00 zł

                          Kwota ta stanowi rezerwę ogólną w celu zapewnienia wykonywania zadań zaplanowanych w budżecie zgodnie z art.222 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1 % i nie wyższa niż 1 % planowanych wydatków budżetu.

   

  DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA                       

                             I OCHRONA ŚRODOWISKA                                       - 847 000,00zł

                          W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na coroczny program EKOLOG, który realizowany jest przy udziale pracowników zatrudnionych w ramach różnych form zatrudnienia organizowanych przez powiatowy urząd pracy. Ma on na celu poprawę stanu ochrony środowiska oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego w gminach powiatu koneckiego, w tym na:

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    754 000,00zł

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                           83 000,00zł

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                             10 000,00zł.

  WYDATKI MAJĄTKOWE nie są planowane do realizacji w budżecie Staropolskiego Związku Gmin i Miast na 2015 rok.

   

  Pomiędzy planowanymi na rok 2015 dochodami a wydatkami budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast zachodzi równowaga budżetowa.

  W budżecie SZGiM na rok 2015 nie są planowane przychody i rozchody budżetowe.

  Planowane wydatki bieżące są równe planowanym dochodom bieżącym zgodnie z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

  W celu zapewnienia pokrycia ewentualnego przejściowego deficytu, wynikającego
  z konieczności bieżącego regulowania zobowiązań Związku, ustala się limit zobowiązań
  w kwocie 100 000,00zł z tytułu zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, który będzie spłacony z dochodów własnych Związku.

              Zarząd Związku nie planuje zaciągania zobowiązań długoterminowych zaliczanych do długu publicznego.

              Zgromadzenie SZGiM zgodnie z art.258 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych upoważnia Zarząd Związku do dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej  w budżecie związku oraz  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu związku.

Dokument wytworzony przez:
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 czerwca 2016 12:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Głębocka
Ilość wyświetleń: 327
11 września 2017 11:10 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 czerwca 2016 12:52 Anna Głębocka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl