Miasto i Gmina Końskie

Uchwały Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast zobacz archiwum »

UCHWAŁA Nr II/10/2015UCHWAŁA Nr  II/10/2015

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 04 maja 2015  roku

w sprawie: wysokości wpłaty przez gminy środków finansowych na realizację

Programu EKOLOG-11 w 2015 roku

 

Na podstawie art.73a ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.), art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz § 24 ust.3 Statutu  Staropolskiego Związku Gmin i Miast uchwala, co następuje:

 

§ 1.  1.  Ustala się wysokość wpłaty środków finansowych na realizację Programu EKOLOG-11 w 2015 roku dla poszczególnych członków Związku uczestniczących w realizacji Programu, stanowiącą iloczyn kwoty 2 000,00 zł i liczby utworzonych etatów w ramach robót publicznych na terenie danej gminy.

 

          2.  Ustala się wysokość wpłaty środków finansowych na realizację Programu EKOLOG-11   w 2015 roku dla poszczególnych członków Związku uczestniczących w realizacji Programu, stanowiącą iloczyn kwoty 3 500,00 zł i liczby utworzonych etatów w ramach prac interwencyjnych na terenie danej gminy.

 

          3.  Ustala się wysokość wpłaty środków finansowych na realizację Programu EKOLOG-11 w 2015 roku dla poszczególnych członków Związku uczestniczących w realizacji Programu, stanowiącą iloczyn kwoty 2 500,00 zł i liczby utworzonych etatów oraz liczby miesięcy w ramach efektywności zatrudnienia po zakończeniu robót publicznych, prac interwencyjnych lub stażu na terenie danej gminy.

 

 4. Wysokość oraz termin wpłaty środków finansowych, o których mowa w ust. 1-3 zostaną ustalone indywidualnie dla każdej gminy, w drodze zawartego porozumienia, pomiędzy gminami uczestniczącymi w realizacji Programu a Zarządem Staropolskiego Związku Gmin i Miast.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                 Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku

                                                                                      Dorota Łukomska

  

 

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie wysokości wpłaty przez gminy środków finansowych na realizację Programu EKOLOG-11 w 2015 roku.

 

W związku z § 23 ust.3 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast ustala się wysokość wpłaty środków finansowych przez gminy-członków Związku na realizację kolejnej edycji Programu EKOLOG-11 w 2015 roku.

 

Ad. § 1.1 Planowana wysokość wpłaty na 1 etat utworzony w ramach robót publicznych na okres 2 miesięcy przy zakładanej refundacji 1300,00zł plus składki ZUS wynosi 2 000 zł, a w ramach prac interwencyjnych 3 500 zł oraz w ramach efektywności zatrudnienia po zakończeniu umowy kwota 2 500 zł. W kwocie tej mieszczą się m. in.: część wynagrodzenia oraz pochodnych, która nie zostanie zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy, składka na PFRON, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, koszty administracyjne związane z realizacją Programu, koszty badań lekarskich i szkolenia BHP.

 

Ad. § 1.2 Planowana wysokość wpłaty środków finansowych oraz liczba etatów i okres, na jaki zaistnieje konieczność utworzenia miejsc pracy po zakończeniu umowy zostaną ustalone indywidualnie dla każdej gminy w ramach zawartego porozumienia pomiędzy gminą a Zarządem Staropolskiego Związku Gmin i Miast.

Związek zobligował się, w ramach zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Końskich umowy, że sfinansuje ze środków własnych 50% nowo utworzonych miejsc pracy przez okres 1 miesiąca po zakończeniu robót publicznych oraz 100% nowo utworzonych miejsc pracy przez okres 1 miesiąca po zakończeniu prac interwencyjnych.

 

Dokument wytworzony przez:
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 czerwca 2016 13:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Głębocka
Ilość wyświetleń: 321
11 września 2017 11:10 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 czerwca 2016 13:53 Anna Głębocka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl