Miasto i Gmina Końskie

Uchwały Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast zobacz archiwum »

UCHWAŁA NR III/12/2015UCHWAŁA NR III/12/2015

STAROPOLSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I MIAST

z dnia ………………….

 

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast
z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.),  oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz § 24 ust.3 Statutu  Staropolskiego Związku Gmin i Miast uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Udziela się Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
                                                                                                    Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                                                    Józef Śliz

  

 

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

 

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Staropolskiego Związku Gmin  i Miast za 2014 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Kielcach; informacją o stanie mienia Związku oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, zgodnie z art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zmianami) podjęcie uchwały jest zasadne.

 

Dokument wytworzony przez:
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 czerwca 2016 13:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Głębocka
Ilość wyświetleń: 252
11 września 2017 11:12 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 czerwca 2016 13:57 Anna Głębocka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl