Miasto i Gmina Końskie

Uchwały Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast zobacz archiwum »

UCHWAŁA Nr IV/13/2015


 

UCHWAŁA Nr IV/13/2015

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 28 września 2015 roku

 

w sprawie ustalenia wysokości rocznej składki członkowskiej na 2016 rok

 

Na podstawie art. 73a ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.), art.216 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) oraz §10 ust.8  i § 24 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast (Dz. Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2013r. poz.3591) Zgromadzenie Staropolskiego Związku Gmin i Miast uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się wysokość składki członkowskiej na 2016 rok dla poszczególnych członków Związku stanowiącą iloczyn kwoty 1,15 i liczby mieszkańców gminy wg stanu na dzień
  31 grudnia 2015 roku określonej na podstawie danych statystycznych GUS.

 2. Wpłaty składki członkowie Związku winni dokonać w nieprzekraczalnym terminie do
  29 lutego 2016 r.

 3. Nieterminowa wpłata składki członkowskiej skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych od dnia wymagalności do dnia zapłaty oraz stanowi podstawę do wystąpienia przez Związek z powództwem o zapłatę.

  § 2

   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast.


  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                          
  Przewodniczący zgromadzenia   
                                                                                             Józef Śliz

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 czerwca 2016 13:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Głębocka
Ilość wyświetleń: 216
23 czerwca 2016 13:59 Anna Głębocka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl