Miasto i Gmina Końskie

Uchwały Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast zobacz archiwum »

UCHWAŁA Nr IV/14/2015UCHWAŁA Nr  IV/14/2015

ZGROMADZENIA STAROPOLSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I MIAST

z dnia 28 września 2015 r.

 

w sprawie zmiany Statutu Międzygminnego Związku

pod nazwą Staropolski Związek Gmin i Miast

  

Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz § 10 pkt 2 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2013 r. poz. 3591) Zgromadzenie Staropolskiego Związku Gmin i Miast uchwala, co następuje:

 

§ 1. W Statucie Międzygminnego Związku pod nazwą Staropolski Związek Gmin i Miast § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Uczestnikami Związku są gminy:

 1. Końskie,

 2. Fałków,

 3. Gowarczów,

 4. Radoszyce,

 5. Ruda Maleniecka,

 6. Słupia,

 7. Smyków.”

 

§ 2. Rady uczestników Związku, w trybie art. 67 ustawy o samorządzie gminnym podejmą stosowne uchwały w terminie do dnia 15 listopada 2015 r.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi oraz uczestnikom Związku.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.  

  

                                                                             Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                           Józef Śliz

 

 UZASADNIENIE

 

W dniu 2 lipca 2015 r. do Zarządu Związku wpłynęła uchwała Nr IX/56/2015 Rady Miejskie w Stąporkowie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wystąpienia gminy Stąporków ze Związku.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione.

 

 

UCHWAŁA Nr

Rady Gminy ……………..

z dnia

 

w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Międzygminnego Związku

pod nazwą Staropolski Związek Gmin i Miast

 

 

Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) Rada Gminy ……… uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się zmianę Statutu Międzygminnego Związku pod nazwą Staropolski Związek Gmin i Miast (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2013 r. poz. 3591) w brzmieniu:

 1. w Statucie Międzygminnego Związku pod nazwą Staropolski Związek Gmin i Miast
  § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Uczestnikami Związku są gminy:

 1. Końskie,

 2. Fałków,

 3. Gowarczów,

 4. Radoszyce,

 5. Ruda Maleniecka,

 6. Słupia,

 7. Smyków.”

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy ………...

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 czerwca 2016 14:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Głębocka
Ilość wyświetleń: 267
23 czerwca 2016 14:02 Anna Głębocka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl