Miasto i Gmina Końskie

Uchwały Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast zobacz archiwum »

Uchwała Nr IV/15/2015Uchwała Nr IV/15/2015

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 29 września 2015 roku

 

w sprawie: odwołania Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Staropolskiego Związku

Gmin i Miast

 

            Na podstawie art. 73 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz §8 pkt.3,§ 10 pkt 10 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast (Dz. Urz. Woj. Św. Z dnia 23 października 2013 poz. 3591) uchwala się co następuje

 

§ 1. Odwołuje się z funkcji Wiceprzewodniczącej Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast Panią Dorotę Łukomską w związku z rezygnacją gminy Stąporków  z członkostwa w Związku.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Staropolskiego Związku Gmin i Miast.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

                                                                                              Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                                           Józef Śliz

 

 

Uzasadnienie

 

Pani Dorota Łukomska, uchwałą Nr I/2/2015 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast z dnia 22 stycznia 2015 roku została powołana na Wiceprzewodniczącą Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast.

W dniu 2 lipca 2015 roku do Zarządu Związku wpłynęła uchwała Nr IX/56/2015 Rady Miejskie w Stąporkowie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wystąpienia gminy Stąporków ze Związku.

Zgodnie z § 8 pkt.3 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast „Wystąpienie lub wykluczenie uczestnika ze Związku skutkuje równocześnie pozbawieniem jego przedstawicieli wszystkich funkcji w organach Związku”. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 czerwca 2016 14:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Głębocka
Ilość wyświetleń: 273
23 czerwca 2016 14:04 Anna Głębocka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl