Miasto i Gmina Końskie

Budżet na rok 2013 zobacz archiwum »

Zarządzenie Nr 305/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 305/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Końskie
z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 rok.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 233, art. 238 ust. 1 i 2, art. 240 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem oraz informacją opisową o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych, ogólną informacją o stanie mienia gminnego ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem, wykazem zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE ze wskazaniem etapu aplikowania o współfinansowanie, stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem oraz informacją opisową o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych, ogólną informacją o stanie mienia gminnego ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem, wykazem zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE ze wskazaniem etapu aplikowania o współfinansowanie.

§ 3. Przedłożyć Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem oraz informacją opisową o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych, ogólną informacją o stanie mienia gminnego ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem, wykazem zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE ze wskazaniem etapu aplikowania o współfinansowanie.

§ 4. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej podstawą gospodarki finansowej w 2013 r. jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony Radzie Miejskiej w Końskich.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Michał Cichocki

Data wytworzenia dokumentu: 14.11.2012
Dokument wytworzony przez: Wydział Finansowy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2012 14:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 1115
14 grudnia 2012 14:55 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [zarz_305_2012_i_zalacznik.zip] do dokumentu.
14 grudnia 2012 14:53 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl