Zarządzenia 2013

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 316/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie ustalenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu znajdującego się w mieszkaniowym zasobie Gminy Końskie

Zarządzenie Nr 316/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu znajdującego się w mieszkaniowym zasobie Gminy Końskie Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594...

Zarządzenie Nr 308/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie zasad udostępniania nieruchomości gruntowych (poza pasem drogowym) będących własnością Gminy Końskie w celu wykorzystania ich jako terenu budowy, zwłaszcza infrastruktury technicznej

Zarządzenie Nr 308/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 6 grudnia 2014 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości gruntowych (poza pasem drogowym) będących własnością Gminy Końskie w celu wykorzystania ich jako terenu budowy, zwłaszcza infrastruktury technicznej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990...

Zarządzenie Nr 306/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie wyrażenia zgody dla PGE Dystrybucja S.A. O/Skarżysko – Kamienna, na lokalizację napowietrznej stacji trafo oraz kabla SN i nN w działkach stanowiących własność Gminy Końskie, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1242/5 i 1243/5, położonych w miejscowości Brody

Zarządzenie Nr 306/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody dla PGE Dystrybucja S.A. O/Skarżysko – Kamienna, na lokalizację napowietrznej stacji trafo oraz kabla SN i nN w działkach stanowiących własność Gminy Końskie, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1242/5 i 1243/5, położonych w...

Zarządzenie Nr 305/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej w Końskich, oznaczonej numerem działki 5839 o powierzchni 0,0607 ha

Zarządzenie Nr 305/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej w Końskich, oznaczonej numerem działki 5839 o powierzchni 0,0607 ha Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U....

Zarządzenie Nr 291/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 291/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.), § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów...

Zarządzenie Nr 265/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie wyrażenia zgody dla PGE Dystrybucja S.A. O/Skarżysko – Kamienna, na lokalizację słupa linii NN w działce stanowiącej własność Gminy Końskie, oznaczonej numerem ewidencyjnymi 584, położonej w miejscowości Proćwin

Zarządzenie Nr 265/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody dla PGE Dystrybucja S.A. O/Skarżysko – Kamienna, na lokalizację słupa linii NN w działce stanowiącej własność Gminy Końskie, oznaczonej numerem ewidencyjnymi 584, położonej w miejscowości Proćwin Na podstawie art....

Zarządzenie Nr 264/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 264/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 15 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.), § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów...

Zarządzenie Nr 261/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie wyrażenia zgody dla PGE Dystrybucja S.A. O/Skarżysko – Kamienna, na umieszczenie linii kablowej SN w działce oznaczonej numerem ewidencyjnymi 2196/3, położonej w Końskich

Zarządzenie Nr 261/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 14 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody dla PGE Dystrybucja S.A. O/Skarżysko – Kamienna, na umieszczenie linii kablowej SN w działce oznaczonej numerem ewidencyjnymi 2196/3, położonej w Końskich Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca...

Zarządzenie Nr 258/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

Zarządzenie Nr 258/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 8 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Zarządzenie Nr 253/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie: ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2014

Zarządzenie Nr 253/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 4 października 2013 r. w sprawie: ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2014 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy...