Ogłoszenia SZGiM

Zaproszenie do składania ofert - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowania projektu w ramach konkursu nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-105/17 dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – PROJEKTY PAR

Końskie, dn. 24.07.2017 r.

Staropolski Związek Gmin i Miast
ul. Partyzantów 1,
26-200 Końskie
tel 41 372 91 08

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowania projektu w ramach konkursu nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-105/17 dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – PROJEKTY PARASOLOWE

Przedmiotem zamówienia jest:
cz 1.
- analiza i doradztwo w zakresie przygotowania możliwie najwyżej punktowanego projektu na potrzeby konkursu  nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-105/17 dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – PROJEKTY PARASOLOWE
(analiza powinna zostać przeprowadzona m.in. na podstawie ankiet, które składali mieszkańcy oraz dokumentów upublicznionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego)
- przygotowanie projektu umowy Związku z mieszkańcami
- przygotowanie regulaminu konkursu dla mieszkańców
- przygotowanie ankiety dla mieszkańców
- przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów dla mieszkańców biorących udział w projekcie (m.in.: deklaracja przystąpienia do projektu, oświadczenie o pomocy de minimis i inne wynikające z założeń konkursu)
- opracowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku VAT do urzędu skarbowego
- przygotowanie kart informacyjnych o instalacjach: fotowoltaicznych, solarnych i pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej zawierających ceny, okresy zwrotu, zasady instalacji i kryteria techniczne umożliwiające montaż
cz 2.
- opracowanie listy rankingowej podstawowej i rezerwowej mieszkańców na podstawie złożonych dokumentów
- opracowanie studium wykonalności
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego lub projektu technicznego w zależności od formy realizacji projektu
- uzupełnianie i poprawianie dokumentacji na wniosek Urzędu Marszałkowskiego
- przygotowanie kosztorysów inwestorskich
- przygotowanie dokumentacji technicznej dla mieszkańców niezbędnej do złożenia wniosku do dostawcy energii o przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci.

Ofertę można składać mailem do 28 lipca 2017 r. do godz. 12:00 na adres: szgimfotowoltaika@gmail.com lub listownie na adres: Staropolski Związek Gmin i Miast ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie. Decyduje data i godzina wpływu oferty.

Szczegółowe warunki wymagane od wykonawcy:
a) doświadczenie w opracowaniu minimum 2 studiów wykonalności, które zostały pozytywnie ocenione zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym dla projektów z obszaru poprawy efektywności energetycznej o wartości min. 2 mln zł netto.

Kryteria oceny ofert:
a) 60% cena, 40% jakość,
b) w kryterium "jakość" będą brane pod uwagę sposób i forma oraz harmonogram przeprowadzenia projektu w tym zaproponowanego optymalnego modelu realizacji projektu

Do oferty należy załączyć: wykaz usług oraz dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie.

Warunki i zakres realizacji zamówienia:
a) termin realizacji zamówienia cz 1 – do 16 sierpnia 2017 r.
b) termin realizacji zamówienia cz 2 – do 30 września 2017 r.
c) cenę należy podać w rozbiciu na netto i brutto.
d) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków i zakresu realizacji zamówienia i treści umowy.
e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na zadanie 1 i zadanie 2.
f) płatność ratalna 80% w terminie 30 dni od daty podpisania przez strony protokołu odbioru, 20% w terminie 30 dni od chwili pozytywnej oceny merytorycznej wniosku przez Urząd Marszałkowski. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
g) wykonawca przekaże autorskie prawa majątkowe Zamawiającemu do modyfikacji przekazanych materiałów, autor nie będzie wniosił sprzeciwu wobec nanoszenia zmian i modyfikacji do przekazanych materiałów.
h) zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.
i) wykonawca zobowiazuje się do nie umieszczenia w przygotowywanych dokumentach znaków towarowych, patentów, nazw handlowych. Umieszczenie powyższych skutkować może rozwiązaniem umowy i prawem do dochodzenia rozczeń przez Zamawiającego od Wykonawcy.
j) zakres prac należy wykonać ściśle wg regulaminu i innych dokumentów oraz ich ewentualnych zmian ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski dla właściwego konkursu.
k) odbiór realizacji 1 części oraz 2 części zostanie potwierdzony oddzielnymi protokołami przez Zamawiającego.
l) za niewykonanie w terminie lub nienależyte wykonanie 1 części Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną.
m) wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania 1 części umowa może ulec rozwiązaniu przez Zamawiającego.
n) za niewykonanie w terminie lub nienależyte wykonanie 2 części Wykonawca zapłaci Zamawiającemy karę umowną.
o) oferty należy składać na poniższym formularzu.
p) Zamawiający zobowiązuje się do bezpłatnego nanoszenia poprawek i aktualizacji na wniosek Zamawiającego.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lipca 2017 15:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 768
24 lipca 2017 15:18 (Jacek Muszyński) - Dodanie załącznika [szgim_zalaczniki_zapytanie_wybor_pfu_i_sw_20170724.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 lipca 2017 15:16 (Jacek Muszyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)