Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Uchwała Nr XLII/415/2017 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Końskie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców

UCHWAŁA Nr XLII/415/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Końskie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców

 

 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 20f pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948, 2255, z 2017 r. poz. 191, 1089)Rada Miejska w Końskich uchwala,co następuje:

 

§ 1. Dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Końskie, wskazuje się wstępne lokalizacje przystanków autobusowych w pasie drogowym drogi gminnej ul. Warszawskiej oraz w pasie drogowym drogi powiatowej ulicy Zachodniej w Końskich według załączników Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 20f pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z późn. zm.) rada gminy dla zaspokajania potrzeb mieszkańców wskazuje w formie uchwały wstępne miejsca lokalizacji przystanków komunikacyjnych. Zarządca drogi jest zobowiązany uwzględniać uchwały rady gminy, w którychdla zaspokajania potrzeb mieszkańców wskazane zostaną miejsca lokalizacji nowych przystanków. O ostatecznej lokalizacji takich przystanków decyduje zarządca drogi, uwzględniając charakter drogi oraz warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wskazane w uchwale nowe przystanki komunikacyjne stanowią odzwierciedlenie potrzeb społecznych zgłaszanych do tutejszego organu.

Załączniki:

u_xlii_415_2017_i_zalaczniki.zip [7.96 MB]