Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Uchwała Nr XLIV/428/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026

UCHWAŁA Nr XLIV/428/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 21 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230b, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXIX/301/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017 – 2026, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXX/303/2017 z dnia 14 lutego 2017 r., Nr XXXI/311/2017 z dnia 30 marca 2017 r., Nr XXXIII/331/2017 z dnia 16 maja 2017 r., Nr XXXIV/335/2017 z dnia 31 maja 2017 r., Nr XXXV/342/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r., Nr XXXVI/350/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., Nr XXXVII/375/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r., Nr XXXVIII/378/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r., Nr XXXIX/384/2017 z dnia 13 września 2017 r. oraz Nr XLII/398/2017 z dnia 30 października 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:
1)    Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2)    Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 29 grudnia 2016 r. Rada Miejska w Końskich podjęła uchwałę
Nr XXIX/301/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie
na lata 2017-2026, zmienioną uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXX/303/2017 z dnia 14 lutego 2017 r., Nr XXXI/311/2017 z dnia 30 marca 2017 r., Nr XXXIII/331/2017
z dnia 16 maja 2017 r., Nr XXXIV/335/2017 z dnia 31 maja 2017 r. Nr XXXV/342/2017
z dnia 12 czerwca 2017 r., XXXVI/350/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.,
Nr XXXVII/375/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r., Nr XXXVIII/378/2017 z dnia
30 sierpnia 2017 r., Nr XXXIX/384/2017 z dnia 13 września 2017 r. oraz Nr XLII/398/2017
z dnia 30 października 2017 r.

 Niniejsza uchwała dotyczy zmian w załączniku Nr 1, które są wynikiem zmian dokonanych w budżecie roku 2017 oraz zmian dotyczących przedsięwzięć realizowanych przez gminę Końskie.

Dokonane zmiany wartości ujętych w załączniku Nr 1 zostały opisane
w objaśnieniach, stanowiących załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 2 stanowiącym wykaz przedsięwzięć realizowanych przez gminę Końskie dokonano następujących zmian:

 

  1. Przedsięwzięcia pozostałe

 

1)      wydatki bieżące

a)       wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2020 z następującymi kwotami:

- łączne nakłady finansowe               - 7 500,00 złotych,

- limit wydatków 2018                      - 7 500,00 złotych,

- limit zobowiązań                             - 7 500,00 złotych,

 

b)      „Sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego”

- łączne nakłady finansowe               - zmniejszenie o kwotę 17 100,00 zł,

- limit wydatków 2017                      - zmniejszenie o kwotę 17 100,00 zł,

- limit zobowiązań                             - zmniejszenie o kwotę 17 100,00 zł,

 

2)      wydatki majątkowe:

 

a)      „Budowa hali gimnastycznej przy SP w Dziebałtowie - dokumentacja
i wykonanie”

- łączne nakłady finansowe         - zmniejszenie o kwotę 6 800,00 zł,

- limit wydatków 2017                - zmniejszenie o kwotę 6 800,00 zł,

- limit zobowiązań                       - zmniejszenie o kwotę 5 754,00 zł,

 

b)      „Budowa obwodnicy Końskich od miejscowości Kornica do miejscowości Młynek Nieświński w ciągu DW 749 i od miejscowości Młynek Nieświński do miejscowości Piła w ciągu DW 746/DP (na parametrach GP)”

- limit wydatków 2017                - zmniejszenie o kwotę 170 000,00 zł,

- limit wydatków 2018                - zwiększenie o kwotę 170 000,00 zł,

 

c)      „Budowa Przedszkola w Pomykowie”

- łączne nakłady finansowe         - zmniejszenie o kwotę 126 200,00 zł,

- limit wydatków 2017                - zmniejszenie o kwotę 126 200,00 zł,

- limit zobowiązań                       - zmniejszenie o kwotę 126 200,00 zł,

 

d)     „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie”

- łączne nakłady finansowe         - zmniejszenie o kwotę 12 670,00 zł,

- limit wydatków 2017                - zmniejszenie o kwotę 12 670,00 zł,

- limit zobowiązań                       - zmniejszenie o kwotę 12 670,00 zł,

 

e)      „Budowa Szkoły Podstawowej w Kopaninach”

- łączne nakłady finansowe         - zmniejszenie o kwotę 54 500,00 zł,

- limit wydatków 2017                - zmniejszenie o kwotę 54 500,00 zł,

- limit zobowiązań                       - zmniejszenie o kwotę 54 500,00 zł,

 

f)       „Przebudowa budynków pałacowych”

- łączne nakłady finansowe         - zmniejszenie o kwotę 119 300,00 zł,

- limit wydatków 2017                - zmniejszenie o kwotę 119 300,00 zł,

- limit zobowiązań                       - zmniejszenie o kwotę 119 300,00 zł,

 

g)      „Przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum Nr 2 w Końskich
na potrzeby Centrum Kultury”

- łączne nakłady finansowe         - zmniejszenie o kwotę 52 300,00 zł,

- limit wydatków 2017                - zmniejszenie o kwotę 52 300,00 zł,

- limit zobowiązań                       - zmniejszenie o kwotę 52 300,00 zł,

 

h)      „Przebudowa i uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie miasta
i gminy Końskie”

- łączne nakłady finansowe         - zmniejszenie o kwotę 72 000,00 zł,

- limit wydatków 2017                - zmniejszenie o kwotę 72 000,00 zł,

- limit zobowiązań                       - zmniejszenie o kwotę 72 000,00 zł,

 

i)        „Przebudowa infrastruktury drogowej na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego przy ul Wojska Polskiego w Końskich”

- łączne nakłady finansowe         - zmniejszenie o kwotę 117 500,00 zł,

- limit wydatków 2017                - zmniejszenie o kwotę 117 500,00 zł,

- limit zobowiązań                       - zmniejszenie o kwotę 117 500,00 zł,

 

j)        „Przebudowa zbiornika wodnego w Sierosławicach wraz z wykonaniem odwodnienia terenu”

- łączne nakłady finansowe         - zmniejszenie o kwotę 7 750,00 zł,

- limit wydatków 2017                - zmniejszenie o kwotę 7 750,00 zł,

- limit zobowiązań                       - zmniejszenie o kwotę 7 750,00 zł,

 

k)      „Rewitalizacja obszarów miasta Końskie”

- łączne nakłady finansowe         - zmniejszenie o kwotę 464 000,00 zł,

- limit wydatków 2017                - zmniejszenie o kwotę 264 000,00 zł,

- limit wydatków 2018                - zmniejszenie o kwotę 200 000,00 zł,

- limit zobowiązań                       - zmniejszenie o kwotę 464 000,00 zł,

 

l)        „Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego
w Końskich”

- łączne nakłady finansowe         - zmniejszenie o kwotę 7 500,00 zł,

- limit wydatków 2017                - zmniejszenie o kwotę 7 500,00 zł,

- limit zobowiązań                       - zmniejszenie o kwotę 7 500,00 zł,

 

m)    „Termomodernizacja budynków ZPO Kazanów, ZPO Nieświń, ZPO Pomyków, ZPO Modliszewice i ZPO Rogów”

- łączne nakłady finansowe         - zmniejszenie o kwotę 52 200,00 zł,

- limit wydatków 2018                - zmniejszenie o kwotę 52 200,00 zł,

- limit zobowiązań                       - zmniejszenie o kwotę 52 200,00 zł,

 

n)      „Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową - osiedle przy ul. Południowej w Końskich”

- łączne nakłady finansowe         - zmniejszenie o kwotę 21 400,00 zł,

- limit wydatków 2017                - zmniejszenie o kwotę 21 400,00 zł,

- limit zobowiązań                       - zmniejszenie o kwotę 18 998,00 zł,

 

- łączne nakłady finansowe         - zmniejszenie o kwotę 14 500,00 zł,

- limit wydatków 2018                - zmniejszenie o kwotę 14 500,00 zł,

- limit zobowiązań                       - zmniejszenie o kwotę 14 500,00 zł.

Załączniki:

u_xliv_428_2017_i_zalaczniki.zip [91.91 KB]