Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Uchwała Nr L/464/2018 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie podziału Gminy Końskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA Nr L/464/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Końskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

 Na podstawie art. 12 § 2, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130) działając na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Końskie na 23 stałe obwody głosowania.

§ 2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach I.

§ 5. Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji Rady Miejskiej w Końskich i kadencji Burmistrza Miasta i Gminy Końskie, następujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła w życie.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIV/261/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Końskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 1024 i z 2015 r. poz. 2129).

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Końskie.

§ 8. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Kielcach I, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Lidia Wiśniewska

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754) podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy, w drodze uchwały na wniosek wójta. Stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 4000 mieszkańców. W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami obwód może obejmować mniejszą liczbę mieszkańców (art. 12 § 3 Kodeksu wyborczego). Rada gminy tworząc obwody głosowania ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych (art. 12 § 11 Kodeksu wyborczego).

W przedłożonym projekcie uchwały Gminę Końskie podzielono na 23 stałe obwody głosowania.

 

Liczba mieszkańców Gminy Końskie
według stanu na dzień 31.12.2017 r. - 35 341

OKRĘG WYBORCZY Nr 1 – liczba mieszkańców 9208

Nr obwodu głosowania

Liczba mieszkańców w okręgu wyborczym

 1.  

1658

 1.  

1633

 1.  

1433

 1.  

1711

 1.  

1366

 1.  

1407

OKRĘG WYBORCZY Nr 2 – liczba mieszkańców 10 084

Nr obwodu głosowania

Liczba mieszkańców w okręgu wyborczym

 1.  

1138

 1.  

1787

 1.  

1681

 1.  

1526

 1.  

1678

 1.  

2274

OKRĘG WYBORCZY Nr 3 – liczba mieszkańców 8 356

Nr obwodu głosowania

Liczba mieszkańców w okręgu wyborczym

 1.  

914

 1.  

1109

 1.  

1627

 1.  

1767

 1.  

1664

 1.  

780

 1.  

495

OKRĘG WYBORCZY Nr 4 - liczba mieszkańców 7 693

Nr obwodu głosowania

Liczba mieszkańców w okręgu wyborczym

 1.  

1483

 1.  

1722

 1.  

2342

 1.  

2146

 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że obwód głosowania Nr 19 obejmujący sołectwa Małachów i Wąsosz liczy 495 mieszkańców.
Najistotniejszą kwestią dla wyborców chcących spełnić obywatelski obowiązek dokonania aktu głosowania jest bliskość i dostępność lokali wyborczych. Sołectwa Wąsosz i Małachów są znacznie oddalone od innych obwodów głosowania - najbliższy lokal wyborczy oddalony jest od sołectw o ok. 8 km. Ponadto należy dodać, że 30% społeczności lokalnej stanowią osoby w wieku senioralnym, dla których dotarcie do odległego lokalu wyborczego byłoby niemożliwe. Siedzibą obwodowej komisji wyborczej jest tam od lat budynek OSP w Wąsoszu, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Mając powyższe na uwadze, stosownie do art. 12 § 2 Kodeksu wyborczego, wnoszę o dokonanie podziału Gminy Końskie na stałe obwody głosowania zgodnie z przedłożonym projektem uchwały. 

Załączniki:

u_l_464_2018_i_zalacznik.zip [18.32 KB]