Uchwały z kadencji 2014-2018

Uchwała Nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Końskie”

UCHWAŁA Nr XIV/106/2015
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Końskie”

 

 Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189 i 1190) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Końskie” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się do realizacji inwestycje wynikające z opracowanego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Końskie”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą Planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wynikających z działań zmniejszających emisje gazów cieplarnianych.
Konieczność sporządzenia Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz przede wszystkim realizacji przedsięwzięć opisanych w Planie wynika z postanowień Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ratyfikowana przez Polskę w 1994 r.), uzupełniającego ją Protokołu z Kioto z 1997 r. oraz pakietu klimatyczno-energetycznego przyjętego przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku.
Ponadto potrzeba opracowania i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta i Gminy Końskie wpisuje się w politykę Polski i wynika z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 r. Niniejszy dokument umożliwi również spełnienie obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551, z późn. zm.).
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej nie jest dokumentem, dla którego, wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ale działania przedstawione w nim mogą przyczynić się do zmniejszenia CO2 na terenie Miasta i Gminy Końskie co potwierdził w swoim stanowisku zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach jaki i Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach.
Należy podkreślić, że gospodarka niskoemisyjna stanowi jeden z kluczowych programów Unii Europejskiej, dlatego znaczna część funduszy dla samorządów w latach 2014-2020 będzie skierowana na realizację tego celu. Plan gospodarki niskoemisyjnej będzie niezbędnym dokumentem, umożliwiającym ubieganie się o przyznanie środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

Wiadomości powiązane

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.09.2015
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 października 2015 12:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 933
16 października 2015 14:15 (Jacek Muszyński) - Dodanie załącznika [u_xiv_106_2015_i_zalacznik.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 października 2015 12:56 (Jacek Muszyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)