Uchwały z kadencji 2014-2018

Uchwała Nr XVII/149/2015 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

UCHWAŁA Nr XVII/149/2015
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515) oraz art. art. 6n ust. 1 pkt 1 w nawiązaniu do art 6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015 r. poz. 87, 122, 1045, 1269, 1688), Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich w terminach, o których mowa w art. 6m ust 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 3. Traci moc uchwała XXXVI/371/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2014 r. poz. 270, 3103 i z 2015 r. poz. 1871).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Stosownie do art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 1399, z późn. zm.), uchwałą Nr XXXVI/371/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2014 r. poz. 270, 3103 i z 2015 r. poz. 1871) Rada Miejskiej w Końskich określiła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Określenie nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika bezpośrednio z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87), który stanowi, że dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 61, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zachowują moc, na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wiadomości powiązane

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.12.2015
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 stycznia 2016 11:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 1199
15 stycznia 2016 11:27 (Jacek Muszyński) - Dodanie załącznika [u149_2015_zal_deklaracja_odpady.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2016 11:26 (Jacek Muszyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)