Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr XXI/202/2016 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.

UCHWAŁA Nr XXI/202/2016
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 14 kwietnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.

 

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XVII/170/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 rok, zmienionej zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 7/2016 z dnia 5 stycznia 2016 r., Nr 18/2016 z dnia 15 stycznia 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XVIII/178/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 20/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r., Nr 32/2016 z dnia 5 lutego 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XIX/180/2016 z dnia 24 lutego 2016 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 53/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XX/191/2016 z dnia 23 marca 2016 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 84/2016 z dnia 25 marca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. W uchwale, o której mowa w § 1, Załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2016 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 4 – „Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Ad. 1.

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Budowa, przebudowa dróg gminnych, chodników i parkingów” – w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050,
- zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 w Końskich - dokumentacja i wykonanie” – w dziale 801, rozdziale 80110, § 6050,
- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku MGOPS w Końskich – audyty i dokumentacja” – w dziale 852, rozdziale 85219, § 6050,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Koczwara pn. „Zakup garażu blaszanego” – w dziale 900, rozdziale 90095, § 4210,
- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Koczwara pn. „Rekreacyjne zagospodarowanie terenu-budowa wiaty zamkniętej, utwardzenie terenu, zakup i montaż bramek oraz wykonanie boiska” – zmiana zadania – w dziale 900, rozdziale 90095, § 6050,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Koczwara pn. „Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw” – w dziale 900, rozdziale 90095, § 6050,
- zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich – w dziale 921, rozdziale 92109, § 4210,
- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu na potrzeby ZOSiR w Końskich” – w dziale 926, rozdziale 92601, § 6060,
- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych” – w dziale 926, rozdziale 92601, § 6060.

Ad. 2
W załączniku Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2016 roku” dokonano następujących zmian:

a)    poz. 8 – „Budowa ul. Pułaskiego w Końskich” dokonano zmian w następujących kolumnach:
- kredyty, pożyczki i obligacje         - zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł,

b)    poz. 12 – „Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową – osiedle przy ul Południowej w Końskich” dokonano zmian w następujących kolumnach:
- łączne nakłady finansowe        - zmniejszenie o kwotę 2000 000,00 zł,

c)    poz. 18 – „Budowa hali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 w Końskich – dokumentacja i wykonanie” dokonano zmian w następujących kolumnach:
- wydatki 2016                - zmniejszenie o kwotę 600 000,00 zł,
- wydatki z dochodów własnych        - zmniejszenie o kwotę 600 000,00 zł,
- kredytu, pożyczki obligacje        - zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł.

Ad. 3.
W załączniku Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. dokonano następujących zmian:

a)    w poz. 12 –„Budowa, przebudowa dróg gminnych, chodników i parkingów” dokonano zmian w następujących kolumnach
- wydatki 2016 r.                - zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł,
- wydatki z dochodów własnych        - zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł,

b)    w poz. 19 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku MGOPS w Końskich – audyty i dokumentacja” z następującymi kwotami:
- wydatki 2016 r.                - 20 000,00 zł,
- wydatki z dochodów własnych        - 20 000,00 zł,

c)    w poz. 28 – zmieniono nazwę zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego – zadanie po zmianach „Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw – fundusz sołecki sołectwa Koczwara” dokonano korekty wydatków:
- wydatki 2016 r.                 - zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł,
- wydatki z dochodów własnych        - zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł

d)    w poz. 52 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu na potrzeby ZOSiR w Końskich” z następującymi kwotami
- wydatki 2016 r.                - 40 000,00 zł,
- wydatki z dochodów własnych        - 40 000,00 zł,

e)    w poz. 53 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych” z następującymi kwotami
- wydatki 2016 r.                - 35 000,00 zł,
- wydatki z dochodów własnych        - 35 000,00 zł

f)    poz. do 19 do 50 otrzymują numerację odpowiednio od 20 do 51.

Data wytworzenia dokumentu: 14.04.2016
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2016 12:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 307
22 kwietnia 2016 12:22 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [u_xxi_202_2016_i_zalaczniki.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 kwietnia 2016 12:21 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom-web.pl