Uchwały z kadencji 2014-2018

Uchwała Nr XXI/203/2016 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Końskie”

UCHWAŁA Nr XXI/203/2016
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 14 kwietnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Końskie”

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Końskie” wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
 „§ 2. Przyjmuje się i wdraża do realizacji „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Końskie.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą Planu jest osiągniecie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wynikających z działań zmniejszających emisje gazów cieplarnianych.
Zmiana § 2 uchwały związana jest z koniecznością uszczegółowienia treści uchwały o zapis dotyczący wdrożenia do realizacji wymienionego planu. Konieczność zawarcia takiego zapisu związana jest ze „Szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi struktury planu gospodarki niskoemisyjnej” ujętymi w Załączniku nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 na dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
Ponadto zmianie uległ załącznik do uchwały tj. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Końskie”. Uszczegółowiona w nim została bazowa inwentaryzacja emisji, wskaźniki monitorowania emisji oraz cele w zakresie zwiększenia udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii oraz redukcji zużycia energii finalnej. Doszczegółowieniu został poddana także procedura monitorowania i ewaluacji planu, a także struktura organizacyjna niezbędna do wdrażania planu.
Wszelkie zmiany w załączniku wynikają z wniosków i uwag instytucji współfinansującej plan tj. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie celem spełnienia wymogów określonych w wyżej wymienionym Regulaminie Konkursu.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej nie jest dokumentem, dla którego wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ale działania przedstawione w nim mogą przyczynić się do zmniejszenia CO2 na terenie Miasta i Gminy Końskie, co potwierdził w swoim stanowisku zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach jaki i Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

Wiadomości powiązane

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.04.2016
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2016 12:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 1373
22 kwietnia 2016 12:51 (Jacek Muszyński) - Dodanie załącznika [u_xxi_203_2016_i_zalacznik.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 kwietnia 2016 12:36 (Jacek Muszyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)