Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr XXI/204/2016 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulicy Browarnej oraz części sołectwa Pomyków

UCHWAŁA Nr XXI/204/2016
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 14 kwietnia 2016 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulicy Browarnej oraz części sołectwa Pomyków

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830, 1890) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Końskie w granicach określonych w § 2.

§ 2. Granice terenu objętego planem określono na mapie, stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały, linią ciągłą koloru czerwonego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 4. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) ustalenie przeznaczenia terenów, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Opracowanie planu miejscowego ma na celu uporządkowania ładu przestrzennego, doprecyzowania funkcji terenu oraz określenia form urbanistycznych dla przyszłych obiektów kubaturowych. Projektowane zagospodarowanie terenu nie będzie naruszać ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie.
W myśl art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wykonano analizę dotyczącą zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu.
Na podstawie wyników analiz zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz spójności przewidzianych rozwiązań projektowych z ustaleniami Studium, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uznano za celowe.

Data wytworzenia dokumentu: 14.04.2016
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2016 15:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 336
02 maja 2016 08:30 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [u_xxi_204_2016_i_zalacznik.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 kwietnia 2016 15:19 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom-web.pl