Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr XXII/205/2016 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

UCHWAŁA Nr XXII/205/2016
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 12 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

 

 Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Udziela się pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 171 580,00 złotych (słownie złotych: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100) na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 – m. Końskie, ul. Piłsudskiego od km 17+260,00 do km 17+530,00.”

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2016 rok.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gmina Końskie a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Przepis art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) stanowi, że gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
Stosownie do art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc finansowa udzielana jest formie dotacji celowej. Podstawą udzielenia pomocy jest umowa (art. 220 ust. 1 i 2 ww. ustawy).
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Data wytworzenia dokumentu: 12.05.2016
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 maja 2016 14:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 252
16 maja 2016 14:39 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl