Uchwały z kadencji 2014-2018

Uchwała Nr XXIV/233/2016 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

UCHWAŁA Nr XXIV/233/2016
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, 699, 978, 1197, 1269, 1311, 1649, 1923, 1932, 2184, z 2016 r. poz. 195, 615) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Zarządza się na terenie sołectw Gminy Końskie pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w drodze inkasa.
2. Ustala się inkasentów i wynagrodzenie dla inkasentów od sumy zainkasowanych i odprowadzonych kwot, według załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Termin płatności dla inkasentów wyznacza się do 14 dnia następującego po terminach płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonych w uchwale w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/372/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2014 r. poz. 139).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (2016 r. poz. 250) rada gminy, w drodze uchwały, może zarządzić pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Wiadomości powiązane

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.06.2016
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lipca 2016 13:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 964
15 lipca 2016 13:41 (Jacek Muszyński) - Dodanie załącznika [u_xxiv_233_2016_i_zalacznik.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lipca 2016 13:40 (Jacek Muszyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)