Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr XXIX/301/2016 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017 - 2026

UCHWAŁA Nr XXIX/301/2016
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017 - 2026

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Końskie na lata 2017- 2026 obejmującą:
1) dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Końskie, w tym wydatki:
- na obsługę długu,
- z tytułu gwarancji i poręczeń,
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- związane z funkcjonowaniem organów gminy,
2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
3) wynik budżetu gminy,
4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
5) przychody i rozchody budżetu gminy,
6) kwotę długu Miasta i Gminy Końskie oraz sposób sfinansowania jego spłaty,
7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Końskie zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawiera załącznik Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Końskie do:
1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku, o którym mowa w § 2,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVII/169/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2016-2025 zmieniona uchwałami Nr XIX/179/2016 z dnia 24 lutego 2016 r., Nr XX/190/2016 z dnia 23 marca 2016 r., Nr XXI/201/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r., Nr XXII/207/2016 z dnia 12 maja 2016 r., Nr XXIV/214/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r., Nr XXV/238/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r., Nr XXVI/245/2016 z dnia 12 września 2016 r., Nr XXVII/252/2016 z dnia 27 października 2016 r. oraz Nr XXIX/284/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Jednostki samorządu terytorialnego obowiązane są do uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej obejmującej okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.
Gmina Końskie zaciągnęła zobowiązania z terminem spłaty w 2025 r., a w 2017 r. planuje zaciągnąć zobowiązania, których okres spłaty przypadnie w 2026 r.
Biorąc pod uwagę przepisy zawarte w art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Końskie, stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały, obejmuje lata 2017-2026.
W załączniku Nr 2, będącym wykazem przedsięwzięć, wykazano przedsięwzięcia, które gmina Końskie zamierza realizować w latach 2017-2026.
Mając na uwadze przepisy rozdziału 2 ustawy o finansach publicznych podjęcie uchwały jest zasadne i konieczne.

Powiązane:

Uchwała Nr XXX/303/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026

Uchwała Nr XXXI/311/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026

Uchwała Nr XXXIII/331/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026

Uchwała Nr XXXIV/335/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026

Uchwała Nr XXXV/342/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026

Uchwała Nr XXXVI/350/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026

UCHWAŁA Nr XXXVII/375/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026

Uchwała Nr XXXVIII/378/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026

Uchwała Nr XXXIX/384/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026

Uchwała Nr XLII/398/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026

Uchwała Nr XLIV/428/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026

Data wytworzenia dokumentu: 29.12.2016
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2017 13:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 450
12 stycznia 2017 13:51 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [u_xxix_301_2016_i_zalaczniki.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 stycznia 2017 13:49 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl