Miasto i Gmina Końskie

Uchwały z kadencji 2014-2018 zobacz archiwum »

Uchwała Nr XXXIII/332/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/332/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 16 maja 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

 

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191 i 659) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXIX/302/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 rok, zmienionej zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 22/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r., Nr 29/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXX/304/2017 z dnia 14 lutego 2017 r., zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 55/2017 z dnia 27 lutego 2017 r., Nr 71/2017 z dnia 7 marca 2017 r., Nr 83/2017 z dnia 16 marca 2017 r., uchwałą Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXI/312/2017 z dnia 30 marca 2017 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Nr 101/2017 z dnia 31 marca 2017 r., Nr 116/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmienionym zarządzeniem Nr 137/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r., Nr 132/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r., i Nr 149/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. W uchwale, o której mowa w § 1, Załącznik Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2017 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 4 – „Wydatki majątkowe roczne w 2017 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 5 – „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 8 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 11 – „Dotacje podmiotowe w 2017 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 12 – „Dotacje celowe w 2017 r.” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. W uchwale, o której mowa w § 1, § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 000 000,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) pożyczek w kwocie - 5 000 000,00 złotych,
w tym papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona - 5 000 000,00 złotych.
2. Przychody budżetu w wysokości 12 000 000,00 złotych, rozchody w wysokości 7 000 000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

§ 9. W uchwale, o której mowa w § 1, § 11 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„ 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie - 5 000 000,00 zł
a) z tytułu pożyczek - 5 000 000,00 zł,
w tym papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona - 5 000 000,00 zł,”

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk

 

UZASADNIENIE

 

Ad. 1.

 

1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:

 

- zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Mechanicznej, Ceramicznej i Odlewniczej w Końskich” –
w dziale 600, rozdziale 60016, § 6330,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów – w dziale 754, rozdziale 75412, § 0970,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości –
w dziale 756, rozdziale 75615, § 0310,

- zwiększenia planu dochodów z wpływów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – w dziale 756, rozdziale 75621, § 0020,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z otrzymanych darowizn – w dziale 758, rozdziale 75814, § 0960,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - w dziale 801, rozdziale 80101, § 0950,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – w dziale 801, rozdziale 80148, § 0670,

- zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów z usług – w dziale 801, rozdziale 80148, § 0830,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w dziale 855, rozdziale 85501, § 0940,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji z WFOŚ i GW w Kielcach na realizację projektu pn. „Zielona szkoła dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Końskich pt. Przyrodnicze i ekologiczne walory regionu dolnośląskiego” – w dziale 900, rozdziale 90095, § 2460,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływu środków na realizację projektu pn. „Zielona szkoła dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Końskich pt. Przyrodnicze i ekologiczne walory regionu dolnośląskiego” – w dziale 900, rozdziale 90095, § 2700,

- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w dziale 926, rozdziale 92601, § 0940.

 

2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:

 

- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa  obwodnicy Końskich od miejscowości Kornica do miejscowości Młynek Nieświński w ciągu DW 749 i od miejscowości Młynek Nieświński do miejscowości Piła w ciągu DW 746/DP (na parametrach GP)”– w dziale 600, rozdziale 60013, § 6050,

- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0421T Końskie – Sierosławice - Bedlenko-Bedlno- gr. Woj. Świętokrzyskiego (Wierzchowisko) w km 0+035 - 0+499 na dł. 464 mb (ul. Gimnazjalna w Końskich), w km 1+830 - 2+626 na dł. 796 mb (ul. Karolinowska w Modliszewicach), w km 2+626 - 3+047 na długości 421 mb (przebudowa pobocza ul. Konecka w Sierosławicach i w km 3+052 - 3+482 na długości 430 mb (przebudowa pobocza
ul. Skalna w Sierosławicach)  na łącznej dł. 2 111 mb. - dofinansowanie inwestycji Powiatu Koneckiego” (zmiana nazwy zadania) – w dziale 600, rozdziale 60014, § 6300,

- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0417T Wincentów - Nowy Dziebałtów - Stary Sokołów - Strzęboszów - Dęba  - Koliszowy w km 1+710 - 2+700 na długości 990 mb w m. Nowy Dziebałtów, przebudowa drogi powiatowej Nr 0418 T Koliszowy - Bedlno - Kopaniny - Trzemoszna - Radomek w km 5+899 - 6+310 na długości 411 mb w m. Kopaniny, przebudowa drogi Nr 0426 T Rogów - Dyszów w km 0+325 - 0+915 na dł. 590mb i w km 1+860 - 2+013 na dł. 153 mb na łącznej długości 743 mb, przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T (Petrykozy) - gr. woj. świętokrzyskiego - Skrzyszów - Gowarczów - Rogówek - Baczyna - Paruchy w km 13+240 - 13+890 na długości 649,5 mb  - dofinansowanie dla Powiatu Koneckiego” – w dziale 600, rozdziale 60014, § 6300,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Mechanicznej, Ceramicznej i Odlewniczej w Końskich” - w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050,

- zwiększenia planu wydatków za zakup usług remontowych – w dziale 700, rozdziale 70005, § 4270,

- zwiększenia planu wydatków na wypłatę odszkodowań – w dziale 700, rozdziale 70005, § 4590,

- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup nieruchomości” – w dziale 700, rozdziale 70005, § 6060,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową - osiedle przy ul. Południowej w Końskich” – w dziale 700, rozdziale 70095, § 6050,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa cmentarza grzebalnego
w Końskich” – w dziale 710, rozdziale 71035, § 6050,

- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie placu przy strażnicy OSP w Bedlenku” – w dziale 754, rozdziale 75412, § 6050,

- zmniejszenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne – w dziale 801, rozdziałach 80101, 80104, § 4040,

- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Przebudowa dachów budynków ZS w Stadnickiej Woli” – w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Szkoły Podstawowej
w Kopaninach” - w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali gimnastycznej przy SP
w Dziebałtowie - dokumentacja i wykonanie” - w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050,

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Przedszkola w Pomykowie” - w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050,

- w dziale 801 dokonano przeniesień w planie wydatków w § 2540 między rozdziałami 80101, 80110 i 80150 oraz 80104 i 80149,

- zwiększenia planu wydatków na zwrot dotacji – w dziale 855, rozdziale 85501, § 2910,

- zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Końskie” – w dziale 900, rozdziale 90015, § 6050,

- zwiększenia planu wydatków na realizację projektu pn. „Zielona szkoła dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Końskich pt. Przyrodnicze i ekologiczne walory regionu dolnośląskiego” –
w dziale 900, rozdziale 90095, § 4300,

- zwiększenia planu na zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego) – w dziale 900, rozdziale 90095, § 6050,

- zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – w dziale 921, rozdziale 92109,
§ 4210,

- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych MGDK w Końskich (zakup sprzętu nagłaśniającego)” – w dziale 921, rozdziale 92109, § 6220,

- zwiększenia planu wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa reliktu dworu w Starym Kazanowie” – w dziale 921, rozdziale 92120, § 6050.

 

Ad. 2

W załączniku Nr 3 – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2017 roku” dokonano następujących zmian:

 

a)      w poz. 2 – „Budowa obwodnicy Końskich od miejscowości Kornica do miejscowości Młynek Nieświński w ciągu DW 749 i od miejscowości Młynek Nieświński do miejscowości Piła w ciągu DW 746/DP (na parametrach GP)” dokonano zmian
w następujących kolumnach:

      - łączne nakłady finansowe                           - zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł,

      - wydatki 2017                                              - zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  - zmniejszenie o kwotę  30 000,00 zł,

     

b)      w poz. 3 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 0421T Końskie – Sierosławice - Bedlenko-Bedlno- gr. Woj. Świętokrzyskiego (Wierzchowisko) w km 0+035 - 0+499 na dł. 464 mb (ul. Gimnazjalna w Końskich), w km 1+830 - 2+626 na dł. 796 mb (ul. Karolinowska
w Modliszewicach), w km 2+626 - 3+047 na długości 421 mb (ul. Konecka
w Sierosławicach) i w km 3+052 - 3+482 na długości 430 mb (ul. Skalna
w Sierosławicach)  na łącznej dł. 2 111 mb. - dofinansowanie inwestycji Powiatu Koneckiego” (zmiana nazwy zadania) dokonano zmian w następujących kolumnach:

      - łączne nakłady finansowe                           - zwiększenie o kwotę 311 143,00 zł,

      - wydatki 2017                                              - zwiększenie o kwotę 311 143,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  - zwiększenie o kwotę 311 143,00 zł,

 

c)      w poz. 5 – „Przebudowa ul. Mechanicznej, Ceramicznej i Odlewniczej w Końskich” dokonano zmian w następujących kolumnach:

      - łączne nakłady finansowe                            - zmniejszenie o kwotę 126 980,00 zł,

      - wydatki 2017                                              - zmniejszenie o kwotę 126 980,00 zł,

      - dotacje z budżetu państwa                          - zmniejszenie o kwotę 126 980,00 zł,

 

d)     w poz. 9 – „Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową - osiedle przy ul. Południowej w Końskich” dokonano zmian w następujących kolumnach:

      - łączne nakłady finansowe                           - zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł,

      - wydatki 2017                                              - zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  - zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł,

     

e)      w poz. 10 – „Rozbudowa cmentarza grzebalnego” dokonano zmian w następujących kolumnach:

      - wydatki 2017                                              - zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  - zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł,

 

f)       w poz. 13 – „Budowa Szkoły Podstawowej w Kopaninach” dokonano zmian w następujących kolumnach:

      - wydatki 2017                                              - zmniejszenie o kwotę 240 000,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  - zmniejszenie o kwotę 240 000,00 zł,

 

g)      w poz. 14 – „Budowa hali gimnastycznej przy SP w Dziebałtowie - dokumentacja
i wykonanie” dokonano zmian w następujących kolumnach:

      - łączne nakłady finansowe                           - zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł,

      - wydatki 2017                                              - zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  - zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł,

 

h)      w poz. 15 – „Budowa Przedszkola w Pomykowie” dokonano zmian w następujących kolumnach:

      - wydatki 2017                                              - zmniejszenie o kwotę 120 000,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  - zmniejszenie o kwotę 120 000,00 zł,

 

i)        w poz. 22 – „Przebudowa i uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Końskie” dokonano zmian w następujących kolumnach:

      - łączne nakłady finansowe                           - zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł,

      - wydatki 2017                                              - zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  - zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł,

 

j)        w poz. 23 – „Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego)” dokonano zmian w następujących kolumnach:

      - łączne nakłady finansowe                           - zwiększenie o kwotę 840 000,00 zł,

      - wydatki 2017                                              - zwiększenie o kwotę 840 000,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  - zwiększenie o kwotę 840 000,00 zł.

 

 

 

 

 

Ad. 3.

W załączniku Nr 4 – Wydatki majątkowe roczne w 2017 r. dokonano następujących zmian:

 

a)      w poz. 2 – „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0417T Wincentów - Nowy Dziebałtów - Stary Sokołów - Strzęboszów - Dęba  - Koliszowy w km 1+710 - 2+700 na długości 990 mb w m. Nowy Dziebałtów, przebudowa drogi powiatowej Nr 0418 T Koliszowy - Bedlno - Kopaniny - Trzemoszna - Radomek w km 5+899 - 6+310 na długości 411 mb w m. Kopaniny, przebudowa drogi Nr 0426 T Rogów - Dyszów w km 0+325 - 0+915 na dł. 590mb i w km 1+860 - 2+013 na dł. 153 mb na łącznej długości 743 mb, przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T (Petrykozy) - gr. woj. świętokrzyskiego - Skrzyszów - Gowarczów - Rogówek - Baczyna - Paruchy w km 13+240 - 13+890 na długości 649,5 mb  - dofinansowanie dla Powiatu Koneckiego” (zmiana nazwy zadania) dokonano zmian w następujących kolumnach:

- wydatki 2017                                              - zwiększenie o kwotę 250 000,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  - zwiększenie o kwotę 250 000,00 zł,

 

b)      w poz. 18 – „Wykup nieruchomości” dokonano zmian w następujących kolumnach:

      - wydatki 2017                                              - zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  - zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł,

 

c)      w poz. 25 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie placu przy strażnicy OSP w Bedlenku” z następującymi kwotami:

      - wydatki 2017                                              - 35 000,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  - 35 000,00 zł,

 

d)     poz. nr 25 otrzymuje nr 26,

 

e)      w poz. 27 – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dachów budynków ZS w Stadnickiej Woli” z następującymi kwotami:

- wydatki 2017                                              - 200 000,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  - 200 000,00 zł,

 

f)       poz. od nr 26 do nr 54 otrzymują numerację odpowiednio od nr 28 do nr 56,

 

g)      w poz. 57 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych MGDK w Końskich (zakup sprzętu nagłaśniającego)” z następującymi kwotami:

      - wydatki 2017                                              - 28 000,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych                  - 28 000,00 zł,

 

h)      w poz. 58 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa reliktu dworu
w Starym Kazanowie” z następującymi kwotami:

- wydatki 2017                                  - 20 000,00 zł,

      - wydatki z dochodów własnych      - 20 000,00 zł,

 

i)        poz. od nr 55 do nr 58 otrzymują numerację odpowiednio od nr 59 do nr 62.

 

Ad. 4

            W załączniku Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. zwiększono przychody budżetu o kwotę 1 000 000,00 zł, w tym papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona - § 931 o kwotę 1 000 000,00 zł.

 

Ad. 5

            W załączniku Nr 8 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.” dokonano następujących zmian w punkcie III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jst:

- w wierszu dział 600, rozdział 60013, § 6050 – zmniejszono kwotę o 30 000,00 zł,

- w wierszu dział 600, rozdział 60014, § 6300 – zwiększono kwotę o 561 143,00 zł.

 

Ad. 6

            W załączniku Nr 11 – „Dotacje podmiotowe w 2017 r.” dokonano wyszczególnienia dotacji udzielanych z działu 801, rozdziału 80149 i 80150 dla poszczególnych niepublicznych szkół
i przedszkoli.

 

Ad. 7

            W załączniku Nr 12 – Dotacje celowe w 2017 r. dokonano następujących zmian:

- w części I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

            - w poz. 1 zwiększono kwotę dotacji o 311 143,00 złotych (zmiana nazwy zadania),

            - w poz. 2 zwiększono kwotę dotacji o 250 000,00 złotych (zmiana nazwy zadania),

            - dodano poz. 3 – dział 921, rozdział 92109 dotacja dla MGDK w Końskich w kwocie   28 000,00 złotych.

Powiązane:

Uchwała Nr XXIX/302/2016 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 rok

Uchwała Nr XXX/304/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

Uchwała Nr XXXI/312/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

Uchwała Nr XXXIV/336/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

Uchwała Nr XXXV/343/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

Uchwała Nr XXXVI/351/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXXVII/376/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

Uchwała Nr XXXVIII/379/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

Uchwała Nr XXXIX/385/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

Uchwała Nr XLII/399/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

Uchwała Nr XLIII/419/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

Uchwała Nr XLIV/429/2017 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r.

Data wytworzenia dokumentu: 16.05.2017
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 maja 2017 11:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 396
24 maja 2017 11:39 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [u_xxxiii_332_2017_i_zalaczniki.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 maja 2017 11:37 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl